Wettelijke feestdagen in 2013

Aangezien 2012 geleidelijk ten einde loopt, willen wij u een overzicht van de wettelijke feestdagen voor 2013 bezorgen, alsook een opfrissing van de regelgeving omtrent de vervangingsdagen.

Wettelijke feestdagen in 2013

Nieuwjaar: Dinsdag, 1 januari
Paasmaandag: Maandag, 1 april
Feest vd Arbeid: Woensdag, 1 mei
OH Hemelvaart: Donderdag, 9 mei
Pinkstermaandag: Maandag, 20 mei
Nationale Feestdag: Zondag, 21 juli *
OLV Hemelvaart: Donderdag, 15 augustus
Allerheiligen: Vrijdag, 1 november
Wapenstilstand: Maandag, 11 november
Kerstdag: Woensdag, 25 december

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (gewoonlijk een zaterdag), dan moet deze feestdag worden vervangen door een andere dag die moet samenvallen met een gewone werkdag (zie hierna). De feestdagen die in de loop van 2013 samenvallen met een inactiviteitsdag, zijn in de hierboven vermelde lijst met een * aangeduid.

Wetgeving

De werknemers van de privésector mogen in principe niet worden tewerkgesteld op een feestdag. De werkgever moet voor die feestdagen wel loon betalen.

Indien een feestdag samenvalt met een inactiviteitsdag (b.v. een zaterdag of zondag), heeft de werknemer recht op een vervangingsdag. Bijgevolg heeft een werknemer in 2013 het recht op een vervangingsdag voor de Nationale Feestdag (zondag, 21 juli).

De wet van 4 Januari, 1974 bepaalt de regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen. In de eerste plaats is het Paritiar Comité bevoegd voor het vastleggen van deze vervangingsdagen, maar in de praktijk gebeurt het weinig dat het Paritair Comité deze beslissing neemt. Indien het Paritair Comité geen beslissing heeft genomen voor 1 oktober 2012, is het aan de onderneming om deze dagen vast te leggen. Deze beslissing kan genomen worden op één van de volgende 4 manieren:

- Via de ondernemingsraad, of

- Indien er geen ondernemingsraad is in het bedrijf, via een akkoord met de vakbondsafgevaardigden, of

- Indien er noch een ondernemingsraad noch een syndicale afvaardiging is, via een onderling akkoord tussen de werkgever en alle werknemers

- Indien er geen akkoord kan bekomen worden voor het hele bedrijf, kan er een individuele overeenkomst tussen werkgever en elke werknemer opgemaakt worden.

Indien er geen vervangingsdag kan vastgelegd worden, via één van de hierbovenvermelde wijzen, valt de vervangingsdag automatisch op de eerstvolgende werkdag na de feestdag (meestal een maandag).

De werkgever moet zijn werknemers informeren over de vervangingsdagen voor 2013, via aanplakking van een gedateerd en ondertekend bericht in de lokalen van de onderneming, en dit vóór 15 december 2012.

Pro-Pay, Professionals in Payroll
www.propay.be