Ontheffing van ambtswege uitgebreid vanaf aanslagjaar 2014

WinBooks en ComptAccount informeren

Centraal in de procedure van de ontheffing van ambtswege in de inkomstenbelastingen is de termijn waarbinnen men het verzoek kan indienen. Vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd (artikel 376 WIB 92)...

Dat is een eeuwigheid vergeleken met de zes maanden voor de bezwaartermijn, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet dat de bezwaartermijn vermeldt (artikel 371 WIB 92).

Deze termijn is met drie maanden teruggebracht voor bezwaarschriften voor de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest (artikel 3.5.2.0.1 van de Vlaamse belastingcodex).

De keerzijde van de medaille is dat het beroep op de procedure van ontheffing van ambtswege beperkt is tot een aantal gevallen.

De overbelasting moet immers resulteren uit materiële fouten, dubbele tewerkstelling, evenals fouten die aan het licht komen uit nieuwe bewijskrachtige documenten of feiten waarvan de productie of laattijdig inlevering door de belastingplichtige gerechtvaardigd is door wettige redenen.

Hetzelfde geldt voor overschotten van belastingkredieten, voorheffing en vooruitbetalingen, alsook voor de verminderingen die resulteren uit de toepassing van de artikelen 88 (huwelijksquotiënt), 131 tot 135, (van belasting vrijgestelde delen), 138 en 139 (personen ten laste), 145/1 tot 156 (belastingverminderingen) en 257 (vermindering van de onroerende voorheffing).

De wet van 21.12.2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (BS 31.12.2013) heeft de aanleidingen voor ontheffing van ambtswege uitgebreid.

Vroeger verwees artikel 376 voor belastingverminderingen naar de artikelen 146 tot 156 van het wetboek. Door de verwijzing van artikel 146 te veranderen door die van 145/1 heeft de wetgever de mogelijkheid om een beroep te doen op de procedure voor ambtshalve ontheffing uitgebreid tot alle belastingverminderingen (art. 145/1 tot 145/36).

Deze verbetering is des te meer een goede zaak omdat deze materie erg moeilijk is bij belastingplichtigen en hun adviseurs voor heel wat verwarring zorgt bij het invullen van de belastingaangifte.

Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks.