Automatische gegevensuitwisseling met VS: enorme impact op Belgische, financiële instellingen

Multinationale ondernemingen onderschatten impact van FATCA

België ondertekende recentelijk het FATCA-akkoord met de Verenigde Staten (Foreign Account Tax Compliance Act).

Als gevolg rapporteren de Belgische financiële instellingen binnenkort aan de Belgische belastinginspectie over de tegoeden die ze aanhouden voor rekening van hun Amerikaanse cliënten (zowel particulieren als vennootschappen gecontroleerd door Amerikaanse individuen). De Belgische administratie zal de verkregen gegevens jaarlijks uitwisselen met de Amerikaanse belastinginspectie.

Maar er zijn grote verschillen in de voorbereidingen die de financiële sector in België treft. Vooral de impact op multinationale ondernemingen wordt zwaar onderschat. Toch zullen naar schatting honderden bedrijven in België de gevolgen van FATCA voelen.

Toepassing

FATCA is het antwoord van de Amerikaanse overheid op belastingbetalers die inkomsten offshore onderbrengen om belastingen te ontwijken. België sloot een intergouvernementeel akkoord met de VS en verbond zich ertoe om FATCA om te zetten in nationale wetgeving.

Hiermee zijn de Belgische financiële instellingen verplicht om jaarlijks gegevens over Amerikaanse belastingplichtigen te bezorgen aan de IRS, de Amerikaanse belastinginspectie (via de Belgische administratie).

Het gaat om de identiteit van de rekeninghouders, de TIN (tax identification number), een overzicht van de saldi en, in de toekomst, de inkomsten op de rekeningen alsook de opbrengsten van financiële instrumenten. De eerste rapportering vindt plaats in 2015 en heeft betrekking op 2014.

Impact in België

FATCA legt verplichtingen op aan de zogenaamde Foreign Financial Institutions, kortweg FFI’s. Belgische banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen komen hiermee in het vizier en moeten de gevraagde informatie uitwisselen.

Maar de term FFI is zeer ruim. Zo vallen pensioenfondsen, groepsverzekeringen, private-equity-funds alsook treasury-centra van multinationale ondernemingen binnen de definitie van een FFI, terwijl het statuut van holdingvennootschappen vanuit deze optiek het voorwerp van menige discussie is.

En dus moeten ook deze instellingen FATCA-compliant zijn tegen 1 juli 2014, de datum waarop FATCA in voege treedt.

“Aan de vooravond van de deadline zou FATCA hoger op de prioriteitenlijst moeten staan bij multinationals en financiële instellingen,” verklaart Geneviève Colot, Director bij PwC België.

“Vaak is het echter onduidelijk hoe een onderneming FATCA-compliant dient te zijn. Daarom  is PwC samen met Febelfin en de FOD Financiën de Belgische FATCA-circulaire aan het uitwerken om ondernemingen te voorzien van praktische richtlijnen en toelichtingen bij de implementatie van de wetgeving. BEAMA en Assuralia, de andere vertegenwoordigers van de sector, zijn ook bij dit proces betrokken.”

Gevolgen bij niet-naleving

Financiële instellingen zullen tegen 1 juli FATCA-compliant moeten zijn. Indien een financiële instelling niet deelneemt aan FATCA en als ‘slechte’ financiële instelling wordt geïdentificeerd, zal er een bronheffing van 30% toegepast worden op bepaalde betalingen van Amerikaanse oorsprong aan de financiële instelling in kwestie.

“We mogen de potentiële reputatieschade zeker niet onderschatten,” onderstreept Geneviève Colot. “In België voelen honderden financiële instellingen de impact van FATCA. Deze instellingen moeten hun cliënten identificeren en contacteren zodra blijkt dat hun dossier een of meer elementen bevat waaruit kan afgeleid worden dat zij binnen het toepassingsgebied van de wet vallen. Ze moeten ook cliënten contacteren waarvan de FATCA-classificatie verduidelijkt moet worden. Dit vergt een grote inspanning op het vlak van IT, documentatie, training en communicatie, zowel intern als met de cliënten. Met andere woorden, FATCA creëert veel kosten qua identificatie en rapportering waarbij de financiële instellingen de kosten moeten dragen in het voordeel van een buitenlandse administratie. In de toekomst zal ook België informatie ontvangen van buitenlandse administratiediensten aangezien FATCA de aanzet heeft gegeven tot een reeks initiatieven aangaande de automatische uitwisseling van informatie, waaronder de Common Reporting Standards; transparantie is de onmiskenbare trend.

Bron: PWC