Bepaling VAA (voordeel alle aard) huurprijs woning

WinBooks en ComptAccount informeren

Artikel omtrent de situatie waarin de begunstigde van het gebouw (werknemer of bedrijfsleider) huur betaalt aan de vennootschap om het gebouw te bewonen.

Volgens artikel 36 WIB/92 gelden "voordelen van alle aard die anders worden verkregen dan in geld voor de werkelijke waarde bij de verkrijger. In de gevallen die hij bepaalt kan de koning regels vastleggen om die voordelen op een vast bedrag te ramen."

Voor wat het gratis ter beschikking stellen van een woning betreft, heeft de koning effectief de regels vastgelegd die vervat zijn in artikel 18 kb WIB 92 en bepaald worden op grond van het kadastraal inkomen.

Het gebeurt in bepaalde situaties echter wel eens dat het bedrag van het op grond van artikel 18 kb WIB 92 vastgelegde voordeel groter is dan de huurwaarde op de markt.

Aangezien de wetgever de koning de mogelijkheid heeft gegeven om forfaits te bepalen en zo de werkelijke waarde van het voordeel vast te leggen, is er nauwelijks hoop om ze te betwisten in geval van het gratis ter beschikking stellen van het gebouw.

Heel anders is de situatie waarin de begunstigde van het gebouw (werknemer of bedrijfsleider) huur betaalt aan de vennootschap om het gebouw te bewonen.

Als de huur lager is dan het bedrag van het voordeel bepaald op basis van de regels vastgelegd in artikel 18 kb WIB 92 zal de administratie het verschil beschouwen als een voordeel van alle aard.

Er bestaat echter een uitzondering: het geval waarin het bedrag van de huur hoewel lager dan het forfait van artikel 18 kb WIB 92 overeenstemt met de marktwaarde.

In dat geval is er geen voordeel meer, niet meer dan een ander VAA omdat de begunstigde van de woning per definitie aan de vennootschap een marktequivalente huur betaalt.

De belastingadministratie heeft dus niet het recht om een aanvullende aanslag te vestigen onder de noemer van een niet-aangegeven VAA.

Men moet uiteraard bewijzen voorzien aan de hand van vergelijkingspunten of een analyse door een professional.

Zelfs een boeking op rekening-courant kan volstaan.

Maar opgelet,

-  men moet een overeenkomst opmaken en deze laten registreren, en

-  de storting van huur of de boeking op het debet rekening-courant zal regelmatig moeten zijn.

-  Men zal ook moeten aantonen dat de betaalde huur overeenstemt met de markthuurwaarde.

-  Men moet ook rekening houden met het belangenconflict in het licht van het wetboek van vennootschappen.

Kortom, als al die voorwaarden zijn vervuld, zal de belastingadministratie wel moeten erkennen dat er geen voordeel werd toegekend, maar slechts een huur tegen de normale markthuurwaarde zoals een derde die van de vennootschap zou kunnen krijgen zonder eraan gebonden te zijn.

Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Mei 2014.
Bron: Winbooks