Wat doe je tegen belastingsambtenaren die zich misdragen?

WinBooks en ComptAccount informeren

Wie is in zijn carrière nog nooit geconfronteerd met een belastingsambtenaar die rechten meende te ontlenen aan zijn missie, en overal wilde snuffelen of die u van meet af aan als een leugenaar of fraudeur bestempelde?

We kunnen een nieuwe praktijk van belastingsambtenaren binnen de FOD Financiën niet kwalificeren als misbruik, maar als we het er vandaag over hebben is dat omdat steeds meer abonnees ons vragen welke rechten ze hebben wanneer ze te maken krijgen met ambtenaren die volgens hen hun bevoegdheden te buiten gaan.

Die gevallen zijn weliswaar zeldzaam, want doorgaans handelen ambtenaren van de belastingadministratie op een correcte en rechtvaardige manier.

Sommige belastingsplichtigen hebben de neiging om meteen te oordelen dat de controleur zijn boekje te buiten gaat terwijl hun fiscaal dossier geen steek houdt.

Er zijn echter wel uitwassen, al zijn die eerder zeldzaam.

Circulaire van 29.07.2002

De administratie vond het trouwens goed om te wijzen op de principes die van toepassing zijn bij onderzoeken door de diensten van de directe belastingen.  We vermelden hieronder de punten van de circulaire die dit voorstel kracht bijzetten:

"Er moet steeds een weloverwogen gebruik worden gemaakt van de aan de administratie toegekende onderzoeks- en controlerechten.
 
Een fiscale controle kan alleen maar correct en sereen verlopen indien bepaalde basisregels in acht worden genomen. Aldus moet :
 
-  er duidelijke en nauwkeurige informatie aan de belastingsplichtige worden verstrekt. In dit kader wordt ook een correcte naleving van de W 11.4.1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (zie circ. 9.1.1998, Ci.RH.835/502.739) benadrukt;
 
-  de controle van het fiscaal dossier onpartijdig gebeuren. De onderzoekingen moeten worden verricht met onderscheidingsvermogen, objectiviteit en gematigdheid en dit binnen het vastgelegd wettelijk kader ;
 
-  de controle aan het nagestreefde doel beantwoorden en mag ze geen overdreven last voor de belastingplichtige bij de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid betekenen.
 
Het is belangrijk er over te waken dat het principe van de proportionaliteit tussen de onderzoeks- en controlerechten die moeten worden aangewend en de concrete situatie die men wil verifiëren, gerespecteerd wordt.
 
De selectie van een dossier voor onderzoek en de aard van dit onderzoek moeten op objectieve en pertinente criteria gebaseerd zijn.
 
De tijd die aan het onderzoek wordt besteed mag niet langer dan noodzakelijk zijn. Het moet in elk geval beëindigd worden zodra wordt vastgesteld dat de selectie niet was verantwoord of dat het aangevatte onderzoek toelaat te besluiten dat de belastingsplichtige op voldoende wijze aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan.
 
De te ondernemen stappen moet steeds in functie van de omstandigheden worden bepaald. Het past voorrang te geven, naargelang van het geval, aan de uitnodiging van de belastingsplichtige op kantoor, aan een vraag om inlichtingen of aan een bezoek ter plaatse. Buitensporige stappen moeten worden geweerd. Er moet eveneens worden vermeden aan de belastingplichtige elementen te vragen die bij de diensten van de administratie kunnen worden verkregen.
 
De onderzoekingen bij derden vormen een onmisbaar controlemiddel dat wordt gebruikt in situaties waarin het gerechtvaardigd is".
 
We zeggen het nog maar eens: zo verlopen de meeste controles.
 
Wat moeten diegenen doen bij wie het niet op die manier gaat?
 
Volgens ons kan men zich het best wenden tot de dienst van fiscale bemiddeling binnen de FOD Financiën.
 
Het is een zelfstandige en onpartijdige dienst waarlangs men conflicten kan regelen zonder zich doorheen zware juridische procedures te moeten worstelen.
 
Op het volgende adres vindt u alle relevante informatie:
http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/autonome_diensten/fiscale_bemiddeling/

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Januari 2015.
Bron: WinBooks