Lesje fiscale engineering: gespreide meerwaardebelasting

Gecertificeerd door het ministerie van Financiën

De minister van Financiën legt uit hoe men zonder wederbelegging kan ontsnappen aan verwijlinteresten: als u niet van plan bent om de meerwaarde opnieuw te beleggen, vraag dan op z'n minst om een gespreide belasting over 5 jaar, en laat de meerwaarde belasten in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de termijn is verstreken. Dat maakt minstens 4 jaar waarin u geen belasting hebt moeten betalen op de meerwaarde

Artikel 47 WIB 92 laat spreiding toe van meerwaardebelasting gerealiseerd op materiële of immateriële activa die men meer dan 5 jaar in zijn bezit heeft en die voorwerp zijn geweest van een afschrijving.

Om te profiteren van de spreiding van de belasting, moet men het bedrag van de verkoopprijs opnieuw investeren in afschrijfbare materiële of immateriële activa binnen een termijn van 3 of 5 jaar.

§ 6 uit artikel 47 voorziet dat bij gebrek aan wederbelegging onder de voorziene vorm en binnen de vooropgestelde termijnen de gerealiseerde meerwaarde of het nog niet belaste deel ervan wordt beschouwd als een inkomen van de belastbare periode waarin de herbeleggingstermijn is verstreken.

Wanneer de provisoir vrijgestelde meerwaarden belastbaar worden omdat er geen enkele investering plaatsvond binnen de termijn, zijn er bovendien verwijlinteresten (tegen 7%) verschuldigd vanaf 1 januari van het jaar waarvan het duizendtal het aanslagjaar aanduidt waarvoor de vrijstelling is toegekend (artikel 47/53 COM IB 92).

Ter gelegenheid van twee parlementaire vragen van 29.01.2014 bracht de minister van Financiën enkele interessante verduidelijkingen aan.

Als de belastingplichtige bij het verstrijken van de termijn geen belastbare basis heeft (als hij bijvoorbeeld als hij verlies lijdt), bevestigt de minister dat er geen basis is om de verwijlinteresten te berekenen.

Als een vennootschap daarop de meerwaarde spontaan belastbaar maakt voor het verstrijken van de wederbeleggingstermijn zijn er geen verwijlinteresten verschuldigd. Dat is de strikte toepassing van artikel 416 WIB 92 dat uitdrukkelijk verwijst naar artikel 47, §6 voor de berekening van interesten.

Dit is een interessant antwoord, want het laat toe om 3 tot 5 jaar te winnen om de meerwaarde te laten belasten zonder een cent te betalen en zonder het risico te lopen 7 % interest te moeten ophoesten.

Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, September 2015.