Agoria waarschuwt voor groeiende fiscale handicap

“Sprint getrokken, marathon te gaan”

Technologiefederatie Agoria verwacht dat de technologische industrie dit jaar 1.500 banen creëert. Dat is voor het eerst sinds lang. Sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis gingen in de sector gemiddeld 5.000 banen op jaarbasis verloren. Zowat de helft van de verwachte nieuwe banen worden rechtstreeks aan het heilzame effect van de tax shift toegeschreven. Het herstel van onze competitiviteit ten opzichte van onze buurland is ingezet, maar het werk is nog lang niet af. “We hebben een mooie sprint ingezet, maar moeten nog een marathon afleggen,” aldus Marc Lambotte, ceo Agoria. De werkgeversorganisatie maakt zich intussen wel zorgen omtrent de groeiende fiscale handicap.

Agoria stelde eerder al dat de technologische industrie tegen 2020 maar liefst 10.000 nieuwe banen zou scheppen. Vorig jaar zette de technologische industrie met een groei van 0,5% een licht herstel in. Dit jaar zou die groei, ondanks de verslechterende wereldconjunctuur, op 2% afklokken. Dat heeft, volgens Agoria, vooral te maken met het gevoerde beleid dat de concurrentiepositie van België ten goede komt.

“Indien de concurrentiekracht van onze ondernemingen verder wordt verhoogd, zit de creatie van ruim 10.000 nieuwe arbeidsplaten in de technologische industrie er dik in,” zo nog Lambotte.

Ook het vertrouwen van de bedrijven zit duidelijk in de lift. Net als vorig jaar zullen de materiële en immateriële investeringen van bedrijven in de technologische industrie - R&D buiten beschouwing gelaten - opnieuw met 5% toenemen. “We gaan terug naar het pre-crisis niveau van 2 miljard euro,” luidt het.

Verder werken aan concurrentievermogen

Vooral dankzij de eerste effecten van de tax shift hebben we onze loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden met 3,7% weten terug te dringen. Eind 2016 zal die wellicht nog 12,4% bedragen. Dat is iets minder (12,7%) dan in 1996.

“Kortom, we hebben een mooie sprint ingezet, maar dienen wel nog een hele marathon te gaan,” beklemtoont Lambotte.

Eerlijkheidshalve dient gezegd dat de inhaalbeweging mede mogelijk werd door de loonontsporing die Duitsland toestond.

De Agoria-topman meent dat zowat de helft van de nieuwe jobcreatie in de technologische industrie rechtstreeks te maken heeft met de tax shift. Mee in overweging dient genomen dat het gemiddeld jaarlijks verlies van 5.000 banen werd gestelpt.

Spookbeeld van fiscale handicap doemt op

Met een vennootschapsbelasting van 34% scoort België intussen nog steeds beduidend slechter dan de EU 28. De druk van de Europese instellingen op België om een aantal belastingsmilderende ingrepen te elimineren, neemt hand over hand toe. Voorbeeld hiervan is de overwinstbelasting die onlangs door de Europese Unie als verdoken overheidssteun werd bestempeld en bij de begunstigden dient teruggevorderd.

“De door België gehanteerde mechanismen om de belastingsdruk te verlagen komen door Europa steeds meer onder druk,” meent Lambotte, die niet aarzelt te stellen dat die houding in niet geringe mate politiek geïnspireerd is. “Het is geen toeval dat het Groothertogdom terzake minder in het vizier wordt genomen,” heet het.

Hoedanook, voor Agoria blijft het risico reëel dat een toenemende fiscale druk een negatieve impact op onze concurrentiepositie zal hebben.

Steun voor voorstel Van Overtveldt

Agoria schaart zich bijgevolg achter het voorstel van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, om de vennootschapsbelasting voor alle bedrijven van 34% naar 20% terug te brengen. Alleen voor de technologische industrie hangt hieraan een prijskaartje van 290 miljoen euro. Die kost dient alvast gehalveerd, aldus Lambotte, want de helft van de toegevoegde waarde gecreëerd door de technologische industrie vloeit in een of andere vorm van belasting naar de schatkist terug. Bovendien levert elke nieuwe job in de technologische industrie een bijkomende baan in de dienstensector op.

“Het voorstel van Van Overtveldt zal hoedanook leiden tot de creatie van 3.000 nieuwe banen in de technologische industrie. Bovenop kan een toename van de investeringen met 3% of 60 miljoen euro worden verwacht,” aldus Lambotte. “Investeren in banen loont steeds. Het fiscale inkomstenverlies van de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20% zal op termijn hoedanook steeds worden gecompenseerd,” besluit de Agoria-topman.

Meer sectornieuws

Agenda