EBIT/EBITDA: zand in de ogen ?

WinBooks en ComptAccount houden U op de hoogte

Als je de economische en financiële media erop naleest, gaat er geen dag voorbij of men heeft het over de begrippen EBIT/EBITDA om de prestaties van al dan niet beursgenoteerde ondernemingen te becommentariëren. Het is kortom erg moeilijk om nog iets van de financiële wereld te begrijpen zonder te weten wat EBIT/EBITDA precies inhouden.

Technische nota van de CBN (Commissie Boekhoudkundige Normen): allesbehalve duidelijk

We kunnen niet weerstaan aan de behoefte om de inleiding van de in 2010 publiceerde nota van de CBN aan te halen omdat dit een goed idee geeft van de financiële wereld waarnaar we evolueren, een wereld waar de gewoonte bestaat om alles behalve welafgebakende informatie over te dragen die zo goed als waardeloos is voor financiële analyses.

De CBN zegt het volgende: "In hetgeen volgt wenst de Commissie onder de vorm van een Technische nota haar zienswijze te verstrekken omtrent de definiëring van EBIT/EBITDA op basis van het Belgische jaarrekeningschema. We wensen de lezer er attent op te maken dat een dergelijke definiëring niet evident is gezien dit sterk afhankelijk is van de sector waarin de desbetreffende onderneming actief is. Daarnaast worden we tevens geconfronteerd met de realiteit dat binnen de Europese financiële rapporteringspraktijk, het EBIT/EBITDA-concept niet eenduidig werd gedefinieerd."

Wanneer een ceo of cfo (ook begrippen) de EBITDA van zijn onderneming meedeelt zonder uit te leggen hoe hij die berekende, is dat eigenlijk niets meer dan zand in de ogen strooien.

Daarna

De CBN geeft vervolgens aan dat voor de bepaling van de begrippen EBIT/EBITDA verondersteld wordt dat de buitengewone resultaten die zijn opgenomen in het Belgisch boekhoudrecht, deel zullen uitmaken van de operationele activiteiten van een entiteit.

Dat werd trouwens onlangs bevestigd door de recente wijziging van het genormaliseerd boekhoudplan (zie het voorgaande artikel hierover).

Eindelijk EBIT/EBITDA-definities van de CBN

De EBIT is volgens de CBN dus het operationeel resultaat. Dat wil zeggen dat het geen rekening houdt met de structuur van het kapitaal van de betrokken onderneming, noch met de diverse fiscale aspecten van de onderneming die zijn opgenomen in de resultatenrekening.

De EBITDA is hetzelfde, maar dan zonder de afschrijvingskosten en de waardeverminderingen.

De CBN zegt dus dat de EBIT op basis van het schema van de Belgische jaarrekeningen het resultaat voor belasting is min de financiële resultaten en plus de schuldenlasten, waardeverminderingen op vlottende activa en andere financiële lasten.

Om tot de EBITDA te komen voegt men de afschrijvingen en waardeverminderingen op de rekeningen van klasse 20 tot 26 toe, naast de waardeverminderingen op voorraden en commerciële schuldvorderingen, buitengewone afschrijvingen op de rekeningen van klasse 20 tot 26 (ten minste als ze zijn opgenomen).

En nu het EU-voorstel 

De Europese Commissie diende onlangs een voorstel van een anti-belastingontwijkingsrichtlijn in waarin staat dat leenlasten weldra nog slechts aftrekbaar zouden zijn ten belope van 30% van de winst voor interest, depreciatie en afschrijvingen (EBITDA) of van een bedrag tot 1.000.000 euro, waarbij het hoogste bedrag wordt weerhouden.

Conclusie


Zo, nu hebt u het allemaal begrepen.

Blijft nog de vraag wat dit begrip nu precies dekt, want als de onderneming waarop u deze berekeningsmethode toepaste winst of verlies boekt, impliceert dat niet dat ze gezond of ongezond is.

De conclusie is dezelfde als diegene die we regelmatig trekken voor de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards): in periodes van sterke wind houden ze geen steek als we ze vergelijken met het goeie oude Belgische boekhoudrecht.

Meer nieuws: www.winbooks.be en www.comptaccount.be

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier, partner van WinBooks, Mei 2016