Nieuw fiscaal voordeel voor innovatie-aftrek bij software-development

Voordeelregime voor inkomsten uit auteursrechten blijft bestaan

De federale overheid ziet in België een draaischijf voor de ontwikkeling van intellectuele eigendom. Octrooien, kwekersrechten, software development, … voor allemaal moet België een aantrekkelijke uitvalsbasis vormen voor de toekomst. Om die reden wordt hard gewerkt aan enkele wettelijke en fiscale hervormingen die de ontwikkeling van onder meer nieuwe software moet bevorderen.

Vandaag kennen vennootschappen al een belastingsvrijstelling ten belope van 80% voor inkomsten uit de verkoop of licentie van gepatenteerde producten of procédés. Belangrijke voorwaarde bij deze “oude” octrooi-aftrek is dat een goedgekeurd octrooi moet worden voorgelegd. Hierdoor vallen een aantal belangrijke intellectuele eigendomsrechten uit de boot, zoals in veel gevallen ook software. Ook de lange wachttijd om een octrooi te laten goedkeuren, blijkt vaak een pijnpunt.

Nieuw fiscaal voordeel

De innovatie-aftrek laat aan bedrijven toe om de innovatie-inkomsten op hun software ten belope van maximaal 85% (in plaats van 80% die geldt bij octrooien) in aftrek te brengen en aldus de belastingsdruk op hun inkomsten uit de ontwikkeling van software de facto terug te brengen tot +/- 5%. Bedragen die de 85% overschrijden kunnen naar een volgend jaar worden overgedragen.

Het is bij dit alles niet langer nodig om een onderzoekscentrum in België te hebben. Ook het land waar de octrooibescherming wordt bekomen, is in de toekomst minder belangrijk.

Voor ondernemingen die de huidige octrooi-aftrek al toepassen, is tot 2021 in een overgangsregeling voorzien. In die periode kunnen ondernemingen kiezen en afwegen welke aftrek in praktijk voor hen het voordeligst is.

Wat zijn “innovatie-inkomsten”?

Als “innovatie-inkomsten” worden in aanmerking genomen alle in België belastbare inkomsten uit licenties, inkomsten uit schadevergoedingen voor inbreuk op het auteursrecht en software-beschermingsrecht en meerwaarden uit de overdracht of cessie van auteursrechten.

De innovatie-aftrek zal enkel toegepast kunnen worden op de netto-inkomsten na aftrek van uitgaven die rechtstreeks en uitsluitend betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht. Ondernemingen die verschillende R&D-projecten hebben lopen of die werken aan “gemengde” projecten die slechts deel uit software development bestaan, moeten dus een en ander correct uitsplitsen.

Op welke software geldt de aftrek?

De innovatie-aftrek geldt voor nieuw ontwikkelde software die beschermbaar is door het auteursrecht en het software-beschermingsrecht (en die dus voldoend “origineel” is) en die als noodzakelijke voorwaarde moet voortvloeien uit een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma binnen het bedrijf. De software mag bovendien geen inkomsten gegenereerd hebben voor 1 juli 2016. Ook bewerking of adaptaties van bestaande software kunnen overigens in aanmerking komen.

Ondernemingen kunnen op deze manier gebruik maken van een aanzienlijk belastingsvoordeel voor licentievergoedingen en verkopen van nieuwe software. Maar ook bedrijven die voor intern gebruik computerprogramma’s ontwikkelen kunnen voortaan gebruik maken van de belastingsvrijstelling. In dat geval zal een “fictieve” licentievergoeding berekend moeten worden, alsof de software in licentie aan derden zou zijn gegeven.

Beperking van de aftrek

Het belastingsvoordeel is weliswaar beperkt overeenkomstig de BEPS (Base Erosion Profit Shifting)-regels van de Europese Unie.

Enkel de eigen ontwikkeling door het bedrijf kan in aftrek worden genomen. Dat noemt men de “Nexus”-berekening. Gevolg hiervan is dat een Belgische vennootschap niet louter gebruikt kan worden als “doorgeefluik” zonder eigen R&D-activiteit te ontwikkelen.

Vennootschappen die intellectuele eigendom (deels) hebben ingekocht of het onderzoek hebben uitbesteed aan een verbonden vennootschap in een ander land, kunnen op dat ingekochte of uitbestede deel de fiscale aftrek dus niet gebruiken.

Het blijft om die reden van het grootste belang om de innovatieve activiteiten binnen een groep fiscaal optimaal te structureren, met de daarbij de nodige aandacht voor transfer pricing.

Fiscaal voordeelregime voor inkomsten uit auteursrechten blijft bestaan

Naast bovenstaande nieuwe regels, kunnen fysieke personen (niet vennootschappen, maar wel hun aandeelhouders of bestuurders en zaakvoerders) al enkele jaren genieten van een erg interessante fiscale behandeling van inkomen dat zij ontvangen als vergoeding of royalties voor licenties of verkoop van software.

Fysieke personen die software ontwikkelen en deze commercialiseren via een vennootschap kunnen zo voor een bedrag van om en bij de 56.000 euro per jaar aan royalties uitkeren, belast aan een vaste bevrijdende roerende voorheffing van 25%. Aangezien de wet ook voorziet in aanzienlijke forfaitaire kostenaftrekken die eerst in aanmerking genomen kunnen worden, is de netto-belastingsdruk op inkomsten uit royalties voor de fysieke personen achter een vennootschap is se beperkt tot 7 à 8%.

De combinatie van beide regelgevingen zorgt ervoor dat zowel vennootschap als aandeelhouder/zaakvoerder een erg gunstig fiscaal regime kunnen genieten op de commercialisering (van nieuwe software).

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sirius Legal (Mechelen)).

Meer info: 02/721.13.00 of www.siriuslegal.be.