Circulaire economie creëert 36.000 extra jobs tegen 2020

Een circulaire economie, een economie waarin geen eindige grondstoffen worden uitgeput en waarin reststoffen opnieuw worden gebruikt, kan de Belgische economie tegen 2020 36.000 extra banen en 3,6 miljard euro extra toegevoegde waarde bezorgen. Dat is een toename met 0,79% van de Belgische werkgelegenheid en 1,04% van het Belgische BBP, aldus technologiefederatie Agoria.

Opmerkelijk is, volgens Agoria, dat 20.000 van die banen en 1,8 miljard euro van die toegevoegde waarde afkomstig zullen zijn van productiebedrijven uit de technologische sector.

Sirris en Agoria richten zich naar de bedrijven die de stap naar de circulaire economie willen zetten. Ze kunnen een beroep doen op technologische, juridische en milieu-experten die hen in hun traject concreet kunnen ondersteunen. De bedrijven van de technologische industrie botsen vaak ook nog op wettelijke drempels die de verdere uitrol van hun circulaire economie-ideeën in de weg staan. Agoria doet alvast enkele constructieve voorstellen naar de overheden.

1. Meer en betere recyclage

- Meet hoeveel afval daadwerkelijk gerecycleerd wordt en niet enkel de inzameling en sortering van afvalstromen.

- Promoot kwaliteitsvolle recyclageprocessen en ga laagwaardige recyclage tegen door te werken aan certificering van recyclagefaciliteiten.

- Stel ambitieuze recyclagedoelstellingen voorop en zorg dat er geen recycleerbaar afval op storten terecht komt.

- Zorg ervoor dat de Europese chemische wetgeving geen rem zet op de realisatie van een circulaire economie.

2. Minder administratieve rompslomp voor legaal afvaltransport

- Vergemakkelijk het transport van gevaarlijk afval binnen Europa. Controle is terecht, maar de administratieve lasten zijn niet in verhouding.

- Ga illegale export van afval uit de EU tegen door het opvoeren van het aantal controles, door betere samenwerking tussen Europese lidstaten en door hogere boetes voor overtreders.

3. Dezelfde regels voor iedereen die afval verwerkt

- Draag bij tot een gelijk speelveld voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) en zorg dat er gerapporteerd wordt over alle afvalstromen, ook diegene die niet via een UPV-systeem worden ingezameld.

- Vaak worden producten aan het einde van hun leven behandeld door andere spelers in de keten dan de producenten. Iedereen dient gecontroleerd en voor alle spelers moeten dezelfde regels gelden.

4. Ecodesign-regels enkel op Europees niveau

- Ecodesign-regels kunnen een bijdrage leveren tot de transitie naar een circulaire economie. Voorwaarde is dat ze weldoordacht worden opgesteld, objectief en meetbaar zijn. Bovendien moeten ecodesign-regels geharmoniseerd zijn doorheen de volledige Europese Unie en uniform toegepast worden op Europese en ingevoerde producten.

5. Overheid geeft het goede voorbeeld

- Gebruik overheidsaankopen als een hefboom voor de realisatie van een circulaire economie en voor het creëren van een markt voor ecologisch ontworpen producten, “reman” (geherfabriceerde) producten, gerecycleerde grondstoffen en innovatieve business-modellen gebaseerd op diensten.

- Nu is de aankoopprijs nog te vaak het doorslaggevende criterium bij aanbestedingen door de overheid, eerder dan “total cost of ownership” of vermeden milieu-impact, en worden in bepaalde omstandigheden circulaire producten zelfs formeel uitgesloten uit de lastenboeken van de overheden.