VDAB en AgII versterken samenwerking

Het Agentschap voor Inburgering en Integratie (AgII) en VDAB versterken hun samenwerking om voor werkzoekenden met een migratie-achtergrond de kansen op werk te vergroten. De werkzaamheidsgraad bij deze groep ligt immers nog steeds structureel lager dan bij de autochtone bevolking. In 2017 bedroeg voor het Vlaams Gewest de werkzaamheidsgraad van 20- tot 64-jarigen die geboren zijn in België 74,9%. Voor personen geboren buiten de Europese Unie was dit slechts 56%.

Onze arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Eerst en vooral door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Voor 100 “oudere” werknemers die de arbeidsmarkt verlaten, staan er slechts 82 jongeren klaar om die markt te betreden. Elke potentiële werknemer is dus meer dan welkom om de vacatures ingevuld te krijgen. Een deel van dat potentieel is te vinden bij werkzoekenden met een migratie-achtergrond. Dat potentieel wordt momenteel nog te weinig benut. Van de 188.805 werkzoekenden eind februari waren er 55.233 met een migratie-achtergrond.

Omdat werk één van de belangrijkste hefbomen is voor integratie willen AgII en VDAB hun samenwerking versterken door meer geïntegreerde trajecten mogelijk te maken. Werkzoekenden kunnen op die manier het inburgeringstraject, het versterken van hun competenties, het leren van Nederlands, … gelijktijdig doen. VDAB en AgII zullen verder afspraken maken rond het bepalen en bieden van perspectief voor werkzoekenden met een migratieachtergrond, het uitstippelen van een kwalitatief traject en vlot doorverwijzen naar elkaar en hun partners.