Heeft uw werknemer recht op gewaarborgd loon na een ski-ongeval?

Een werknemer die arbeidsongeschikt is na een ski-ongeval heeft normaal recht op de betaling van gewaarborgd loon. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen. Zo is er bijvoorbeeld geen gewaarborgd loon verschuldigd als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van een zware fout van de werknemer.

In het algemeen moet u als uw werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte of een ongeval in de privé-sfeer gewaarborgd loon betalen. In twee gevallen is er geen gewaarborgd loon verschuldigd. Zo moet er geen gewaarborgd loon betaald worden als de werknemer arbeidsongeschikt is door een sportcompetitie of -demonstratie waarvoor de organisator toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm loon ontvangen. Ook als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het gevolg is van zware fout die door hem werd gemaakt, is er geen recht op gewaarborgd loon.

Er kan sprake zijn van een zware fout wanneer de werknemer niet met de nodige omzichtigheid heeft gehandeld waardoor een risico aanzienlijk werd verhoogd of als de werknemer zich schuldig maakt aan een daad waarvan hij het gevaar kende of verondersteld werd het gevaar te kennen. In het verleden werd dronken een wagen besturen, plaats nemen in een wagen waarvan de chauffeur zichtbaar dronken is, onder invloed van alcohol deelnemen aan een café-ruzie en het niet tijdig omwisselen van versleten banden, als een zware fout bestempeld. Het is in dit geval de werkgever die de bewijslast van de zware fout draagt.

Bij een ski-ongeval

Een werknemer die het slachtoffer is geworden van een ski-ongeval en die door zijn behandelend geneesheer door dit ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt werd verklaard, zal in principe dus recht hebben op de betaling van gewaarborgd loon. Tenzij de werkgever natuurlijk kan aantonen dat het ski-ongeval werd veroorzaakt door een zware fout van de werknemer.

Het is belangrijk te weten dat als de arbeidsovereenkomst al geschorst is wegens vakantie de werknemer tijdens deze schorsingsperiode geen recht heeft op gewaarborgd loon. Enkel wanneer de arbeidsongeschiktheid tot na de vakantie blijft voortduren, heeft de werknemer recht op het eventueel resterend deel van het gewaarborgd loon.

Controle-arts

De werkgever heeft het recht om de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ski-ongeval te laten controleren door een controle-arts. Dit geldt ook als de werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid nog in het buitenland zou verblijven.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.