Vlaanderen combineert extra containercapaciteit met toekomst voor Doel

De uittredende Vlaamse regering heeft een ontwerp van voorkeursbesluit vastgelegd voor de creatie van extra capaciteit voor de behandeling van meer dan zeven miljoen containers in de Antwerpse haven. Omdat de extra containercapaciteit vooral gerealiseerd wordt via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met slechts een beperkt nieuw dok, ontstaan er eveneens nieuwe toekomstperspectieven voor Doel. Het Havenbedrijf Antwerpen reageert positief op de beslissing van de Vlaamse Regering.

Er waren aanvankelijk acht alternatieven om extra capaciteit te creëren, maar Vlaanderen legde daar nog een eigen, negende, alternatief naast dat gebruik maakt van de beste bouwstenen uit de acht andere scenario’s. Na een adviesronde en een herwerking van het besluit wordt het negende alternatief nu bevestigd als voorkeursalternatief. De extra capaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door inbreiding binnen de bestaande dokken. Zo komt er binnen de haven plaats voor vier miljoen extra containers, dankzij onder meer de uitbreiding van de Noordzeeterminal, een nieuwe terminal op het te dempen Noordelijk Insteekdok en een nieuwe terminal aan het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis. Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat enkel langs de zuidzijde zal ontwikkeld worden.

Het polderdorp Doel blijft in elk geval gevrijwaard. Vlaanderen gaat een extern onderzoeks- en ontwerpbureau de opdracht geven om een toekomstvisie uit te tekenen voor de ordening en inrichting van Doel. Er moet ook een concreet actieplan komen om Doel nieuw leven in te blazen. Verder blijft het aansnijden van bestaande natuur beperkt, omdat er sterk wordt ingezet op de inbreiding van bestaande dokken. Andere alternatieven zouden een grotere impact hebben op de omgeving. Voor de stukken natuur die wel aangesneden worden, komt er een natuurcompensatieplan. Onder meer de Prosperpolder Zuid, die nu al in handen is van de Vlaamse overheid, komt daarvoor in aanmerking. Momenteel wordt dit gebied beheerd door landbouwers, maar het zou ingericht kunnen worden als natuurgebied. Ook de Eilandjes in de Schelde komen daarvoor in aanmerking.

Bijkomend zet Vlaanderen ook in op flankerende maatregelen om de overlast voor de omgeving maximaal te beperken. Er zal extra geïnvesteerd worden in mobiliteitsmaatregelen in het Waasland om te vermijden dat de regio belast wordt. Zo komt er een RUP voor de verbinding tussen de E34 en de N70. Een ander voorbeeld zijn de werken voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven, die in 2021 moeten starten. De hinterland-ontsluiting van de extra containers moet bovendien voornamelijk verlopen via spoor en binnenvaart, en niet via vrachtwagens. Dat is mogelijk omdat het negende alternatief een concentratie van goederenstromen creëert op één locatie: ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van het nieuwe dok kunnen grote volumes verzameld worden.

De uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse haven is noodzakelijk om een duurzame groei te kunnen blijven realiseren. Enerzijds kan de haven zijn internationale leiderspositie verstevigen en anderzijds zijn rol als motor voor de Belgische economie consolideren. Ongeveer 6,5% van de werkende Vlamingen en 3,5% van de werkende Belgen heeft een job dankzij de haven van Antwerpen.