R&D-labo op BlueChem exponent van diversificatiebeleid Arpadis

Chemicaliëndistributeur zet volop in op toegevoegde waardediensten in partnership

Chemicaliëndistributeur Arpadis wordt straks één van de eerste bedrijven die zich vestigt in de nieuwe chemie-incubator BlueChem, die momenteel op Blue Gate Antwerp in aanbouw is. Bedoeling is er in partnership duurzame chemieprojecten op te zetten, die mogelijk tot een uitbreiding van het activiteitenspectrum van Arpadis kunnen leiden, aldus Loic Etienne, bestuurder bij Arpadis Benelux N.V. (Antwerpen).

Laurent Abergel stond nagenoeg twintig jaar terug aan de wieg van Arpadis in Antwerpen, dat initieel bedrijvig was als distributeur in chemische producten. Op vandaag positioneert het bedrijf zich als distributeur en partner van chemicaliën met verkoopskantoren in Engeland, Frankrijk, Duitsland en, sinds relatief kort, in Portugal en Rusland. In Azië heeft het bedrijf medewerkers in China (Shanghai) en Taiwan, die op de lokale markten naar chemische specialiteiten speuren. Doorgaans gaat het om nicheproducten die, om uiteenlopende redenen, niet langer op de Europese markt worden aangemaakt.

Met een vijftigtal medewerkers over de groep en een vijftiental in het hoofdkantoor te Antwerpen boekt Arpadis een geconsolideerde jaaromzet van ruim 100 miljoen euro.

De initiële focus van Arpadis op basisgrondstoffen voor de chemie, zoals glycolen en solventen, verschoof doorheen de jaren richting grondstoffen voor acrylaatmonomeren en polyurethaan.

“Op vandaag bouwen we onze activiteiten uit langsheen twee assen, met name een productgerelateerde as en een dienstengerelateerde as,” schetst Etienne. “Het productenaanbod kan in drie pijlers worden opgedeeld. Een eerste pijler heeft te maken met acrylaatmonomeren, harsen en de diverse daarmee samenhangende bouwstenen, een tweede spitst zich toe op de isocyanaten en polyolen voor de polyurethaanindustrie en een derde omvat een productgamma die bij voornoemde aanleunen en vanuit een service-perspectief op regelmatige basis aan de klanten worden aangeboden,” wordt daaraan toegevoegd.

Als distributiebedrijf besteedt Arpadis bijzonder veel aandacht aan de sales-technische ondersteuning met als bedoeling de klant toegevoegde waarde te bieden. Dat houdt in dat het bedrijf onder eigen dak specifieke chemische expertise aanhoudt en doorontwikkelt. Neem als voorbeeld de sterk evoluerende polyurenthaanindustrie, die met steeds strengere isolatiewaarden te maken krijgt. Die evolutie blijft niet zonder invloed op de eisen die aan de isocyanaten als grondstof worden gesteld.

Dienstenpijler wint aan belang

Uit wat vooraf gaat blijkt meteen waarom de dienstenpijler van Arpadis aan belang wint. Die bestaat uit een breed spectrum diensten die niet langer beperkt blijft tot het proberen sourcen van grondstoffen voor de klanten, het wegwerken van overtollige stocks bij producenten of het vermarkten van “slow movers”, maar die ook op technisch en administratief vlak een steeds sterkere invulling krijgt.

Zo legt de Europese REACH-regelgeving nieuwe verplichtingen op aan de partijen die zuivere chemische stoffen, mengsels en chemische stoffen die in goederen verwerkt zijn, op de markt brengen. Dat heeft mogelijk een impact op de samenstelling van de producten, maar ook op hun beschikbaarheid of het feit of ze al dan niet in de Europese Unie mogen worden ingevoerd.

“Arpadis kan de klant tegen die achtergrond alternatieve producten voorstellen of oplossingen voordragen die wel REACH-compatibel zijn,” zo nog onze gesprekspartner, andermaal aangevend hoe belangrijk de technische expertise voor een chemisch distributiebedrijf vandaag is geworden.

Het is heus geen toeval dat in deze sterk gewijzigde marktomgeving Arpadis nu zijn vertrouwde baseline “A Vision Beyond Chemistry” inruilt voor “Bounding Partnerships”.

Nieuw partnership-model

Loic Etienne: “Zowel klanten als leveranciers beschouwen we voortaan als partners. Producenten zijn op zoek naar partners om hun markten en producten te ontwikkelen. Klanten zijn op zoek naar oplossingen (stockage, halffabrikaten, sourcing, blending, financiering, herverpakking, …). Onze rol is in een open dialoog met de betrokken partijen naar de meest optimale oplossingen te zoeken”.

Gewapend met de nodige attesten tekent Arpadis voor een kwaliteitsvolle, flexibele dienstverlening die de klant op administratief vlak maximaal ontzorgt. Maar net zoals de carbon foot print voor de chemicaliëndistributeur van belang is, zorgt de klimaatverandering voor een groter bewustzijn in de hele markt. Klanten willen om milieuredenen dichter bij huis sourcen en ook af van de grote bevoorradingsonzekerheid en grondstoffenschaarste die momenteel heerst rond de toelevering van chemicaliën uit Azië. Lokale, duurzame productie kan een antwoord op die uitdagingen bieden.

Loic Etienne: “Binnen die context stapte Arpadis in het BlueChem-concept. In de chemie-incubator zullen we laboratoriuminfrastructuur ter beschikking van producenten en klanten stellen. We zullen er werken rond de duurzame ontwikkeling van (alternatieven voor)  producten die momenteel nog in Azië worden vervaardigd. Met als bedoeling steeds een consistent eindproduct te leveren en productvariëteiten aan te maken die aan meer specificaties beantwoorden en derhalve mogelijk breder inzetbaar zijn”.

Aan eigen productie-activiteiten zal Arpadis zich, zoals in het verleden, niet begeven. De distributeur zal zich consequent toespitsen op het uitbouwen van sterke netwerken en het bundelen van expertise (R&D, kwaliteitscontrole, verkoop, toelevering grondstoffen, administratieve ondersteuning, …).

“De flexibiliteit die we als bedrijf bij die co-creatieprocessen zullen hanteren zal ongetwijfeld leiden tot een verbreding van de eigen activiteiten. Het is niet onmogelijk dat op termijn, naast onze twee basisproductpijlers, dankzij het laboratoriumwerk op BlueChem, Arpadis nieuwe productpijlers ontwikkelt buiten zijn traditionele toepassingsvelden”, besluit de bestuurder.