Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden tot opname: Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk onder partijen werden overeengekomen, gelden de hiernavolgende bepalingen bij het aanvaarden van commerciële opdrachten. De inlassingen verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake. Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven. Indien de klant zich onthoudt van het aanleveren van de contractueel voorziene content, zet Editor International N.V. alle niet aangeleverde content automatisch om in één artikel, dat op het einde van het contract door de eigen diensten wordt aangemaakt, met publicatie in of op het contractueel vastgelegde medium. Voor de videocreatie tekent Editor International N.V. voor de inhoudelijke uitwerking. De video duurt 1 à 3 minuten. In geval van contestatie of weigering door de klant, worden de aanpassingen in de regie doorgevoerd tegen een uurtarief van 100 euro. 2. Weigering: De directie kan zonder motivering alle inlassingen weigeren, schorsen of stop zetten, zelfs wanneer de aangestelden van de publiciteitsdienst de opdrachten zonder opmerking hebben aanvaard. Een dergelijke behandeling kan geen aanleiding geven tot betaling van de schadevergoeding aan de opdrachtgever. 3. Stopzetting - Schorsing: De aanvragen tot stopzetting of schorsing van gegeven commerciële opdrachten kunnen slechts uitgevoerd worden indien zij per aangetekend schrijven 60 werkdagen voor de datum van het drukken bij Editor International N.V. aankomen. Bij stopzetting of schorsing van de opdracht door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever als schadevergoeding 40% van de totale waarde van de overeenkomst dienen te betalen en zullen de kortingen, toegestaan op reeds gebruikte inlassingen, vervallen en teruggevorderd worden. Eveneens zullen de desgevallend gemaakte kosten van opmaak en materiaal door Editor International N.V. door de opdrachtgever terugbetaald moeten worden. 4. Plaatsbepaling en data: Inlassing op een bepaalde plaats kan niet gewaarborgd worden. Alle onderrichtingen hieromtrent door de opdrachtgever meegedeeld, worden als eenvoudige wensen beschouwd. De betaling van de inlassing blijft verschuldigd, op welke plaats de inlassing ook verschenen is. De door de adverteerder of de tussenpersoon gevraagde, en eventueel aangenomen plaats en plaatsingsdatum zal echter in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Bepaalde plaatsen of data kunnen slechts worden gegarandeerd tegen betaling van de daartoe voorziene tariefvoorwaarden. 5. Tarieven: De inlassingen worden ingelast tegen de voorwaarden van het geldende tarief op het ogenblik van de inlassing van de commerciële opdracht. De tarieven zijn steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap. De directie behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik het tarief, de kolombreedte of de meetwijze van de inlassing te veranderen. De directie zal echter de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders waarvan de uitvoering reeds contractueel begonnen is. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 1 jaar vanaf de datum van de eerste plaatsing van dit contract. 6. Bepalingen betreffende het materiaal: De opdrachtgever dient duidelijke foto’s, bromures, tekeningen of niet gerasterde proeven aan te leveren, klaar voor reproductie. Het inlassingsmateriaal kan ook digitaal worden aangeleverd. Alle beelden moeten worden bewaard als CMYK en als TIFF- of EPS-formaat. Bij het doorsturen via FTP of E-mail moet de opdrachtgever steeds een printvoorbeeld via de fax doorsturen. Vergissing of onvolkomenheden voortvloeiend uit niet in orde zijnd materiaal, kunnen geen aanleiding zijn tot betwisting, weigering van betaling of kosteloze nieuwe inlassing. 7. Bewijsnummers: Voor alle commerciële opdrachten, met uitzondering van commerciële opdrachten kleiner dan 50 millimeter per kolom, worden één of maximum twee kosteloze bewijsnummers aan de opdrachtgever gezonden. Bijkomende bewijsnummers worden in rekening gebracht. Indien een bewijsnummer gebeurlijk niet zou ontvangen worden, is dit ter beschikking op de zetel van de vennootschap zodat het niet ontvangen van een bewijsnummer nooit aanleiding kan geven tot een geldig protest. 8. Betalingsvoorwaarden: Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar. Maandrekeningen voor een lopend contract zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bij niet-betaling binnen de vijftien dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, onverminderd alle kosten, bij wijze van conventioneel schadebeding, en dit met een minimum van €25. Indien het verschuldigd bedrag van een maandrekening voor een lopend contract niet betaald werd op de vervaldag, kan zonder voorafgaande waarschuwing het verder uitvoeren van de commerciële opdracht worden stopgezet. Elke klacht dient schriftelijk en per aangetekende post binnen acht dagen na publicatie van de advertentie op de zetel van de vennootschap aan te komen. De tussenpersoon blijft verantwoordelijk voor de betaling van de inlassing, zelfs indien op zijn opdracht vermeld werd dat de factuur op naam van de cliënt diende te worden gemaakt. 9. Klachten: Opdat een klacht in aanmerking kan komen, moet ze binnen de acht dagen na het verschijnen van de commerciële opdracht per aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap aan te komen. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende vergissingen die het gevolg zouden zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht geschreven, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtingen. Dit geldt eveneens voor gebeurlijke vertalingen. Behalve in geval van ernstige fout, kan geen schadevergoeding geëist worden voor gebeurlijke vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en beeld. Indien de materialen 15 dagen voor de publicatie in het bezit zijn van Editor International N.V., is de proefdruk op verzoek steeds controleerbaar op de zetel van de vennootschap, zodat geen enkele fout in aanmerking kan komen voor een geldig protest. Editor International N.V. kan slechts een distributie van het blad garanderen van 95% zodat zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebeurlijk niet aankomen van het blad. 10. Betwisting: In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Bijzondere voorwaarden: 1. Schorsingen of tekstveranderingen worden slechts uitgevoerd na ontvangst van een schriftelijk opdracht uiterlijk 15 dagen voor de datum van publicatie. De inhoud dient te worden opgesteld in de taal van het blad. 2. In geval van overmacht of andere betwistingen, zal geen schadevergoeding kunnen worden geëist van Editor International N.V. VERKOOPSVOORWAARDEN

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.