"Vruchtbare kruisbestuiving tussen uitgeverij en boekhandel"

J. Story-Scientia N.V. (Gent) heeft in universitaire en professionele kringen een naam als een klok. Op zich niet verwonderlijk want over drie jaar viert de onderneming zijn halfeeuwfeest. Enkele jaren nadat de uitgeverijbelangen aan een internationaal concern werden verkocht, deed Story-Scientia zijn herintrede op de uitgeverijscène. Twee jaar terug werd met Story Publishers, naast Academia Press, een tweede uitgeverijpoot opgezet. Ook in de toekomst wil Story-Scientia, met vandaag de derde generatie aan het roer, verder mikken op kruisbestuiving met de wetenschappelijke boekhandel uit de eigen rangen. Die boekhandel zelf neemt zich voor zich in de toekomst nog sterker als service-organisatie te profileren. Zo stellen Isabel, Valerie en Erik Story en uitgever Peter Laroy. De story van “Story”.

Vandaag staan de zussen Isabel en Valerie Story, samen met broer Erik, aan het hoofd van de Story-groep, elk met hun specifieke verantwoordelijkheden. Na hun studies togen alle drie de kinderen van Johan Story, die de liefde voor het boek met de paplepel kregen ingegeven, aan het werk in het familiebedrijf. De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot 1961 toen grootvader Etienne Story zijn belangen bundelde met een boekenverdeler uit het Brusselse, actief onder de naam Scientia. Als E. Story-Scientia zetten ze in de Arteveldestad een uitgeverij- en boekhandelactiviteit op.
“Op dat ogenblik bestond in België nog geen tweetalig wetboek, laat staan een losbladige uitvoering. E. Story-Scientia zette in de eerste helft van de jaren zestig met groot succes een dergelijke uitgave in de markt. Op dat moment ontstond een nauwe samenwerking met de universiteit van Gent,” herinnert Isabel Story zich, directeur van de boekhandel.
Onder impuls van vader Johan Story vindt de doorgroei van de boekhandel plaats. Bedoeling van meetaf was zowel de eigen uitgaven als werken van derden te verdelen. Gemene deler bleven de wetenschappelijke werken. Met de Gentse universiteit in de achtertuin wist de boekhandel van Story-Scientia zich verzekerd van een aantrekkelijke afnamemarkt. Vrij snel begon het uitgeverijfonds zich te ontwikkelen en tot flinke proporties aan te groeien.
De combinatie van zowel een snel groeiende uitgeverij- als boekhandelactiviteit bleek echter niet houdbaar en vereiste bovendien flink wat groeikapitaal. In 1982 werd besloten de uitgeverijbelangen af te stoten om zich ten volle op de wetenschappelijke boekhandel te focussen. Tien jaar later keerde J. Story-Scientia echter langs de grote poort in de uitgeverijwereld terug. Toen kwam het bedrijf als winnaar uit de bus van een aanbesteding van de universiteit Gent die de presentatie en aanmaak van zijn cursussen over de verschillende faculteiten heen wenste te stroomlijnen.
 
Grootste wetenschappelijke boekhandel
 
De wetenschappelijke boekhandel op het Van Duyseplein barsste stilaan uit zijn voegen. Omwille van een acuut capaciteitsgebrek bij het begin van het academiejaar, kocht men in de nabijgelegen Karel Van Hulthemstraat een voormalig schoolgebouw van de stad Gent aan, dat naast kantoren tevens opslagmogelijkheid bood. In mei 2005 werd de boekenwinkel overgebracht naar een nieuwe locatie op de Sint-Kwintensberg, in het academisch hart van de Arteveldestad, waar men over een verkoopsoppervlakte van 600 m2 beschikt.
Isabel Story, deze zomer twintig jaar actief in het familiebedrijf: “De boekhandel J. Story-Scientia is gespecialiseerd in medische, diergeneeskundige en juridische uitgaven. Vermits de nieuwe locatie in de onmiddellijke buurt van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte ligt, werd ook dat aanbod fors uitgebreid”.
“J. Story-Scientia is uitgegroeid tot de grootste wetenschappelijke boekhandel van het land als entiteit. De doelgroep van de boekhandel is tweeledig, met name het studentenpubliek enerzijds, de professionele markt anderzijds. De omzet van de winkel vertegenwoordigt amper 15 % van de groepsomzet. De helft daarvan kan op het conto van de studenten worden geschreven,” aldus gedelegeerd bestuurder Erik Story, die de algemene leiding van de groep voor zijn rekening neemt. Als groep noteerde J. Story-Scientia vorig jaar een omzet van 23 miljoen euro. Dat was ruim 10% meer dan het jaar voordien. Van de 48 medewerkers zijn er zeven voltijds in de winkel aan de slag.
Als KMO focust Story-Scientia op een multidisciplinaire aanpak. Zo is de wetenschappelijke boekhandel ook actief in het abonnementenbeheer, de commercialisatie van on-line databanken en de organisatie van studiedagen. “Nieuw in het dienstenaanbod is de organisatie van specifieke beroepsdagen voor bijvoorbeeld notarissen en veeartsen. Dat soort initiatieven wensen we in de toekomst verder uit te diepen. Met het verder aanboren en ontwikkelen van de professionele markt, vlakken we de piekperiodes in het academiejaar (lees: september-oktober en januari-februari, nvdr.) weg,” zo nog Isabel Story.
Erik Story: “Voor de boekhandel is de service-activiteit van bijzonder groot belang. In wezen is de service-activiteit belangrijker dan de boekhandelactiviteit op zich. Zo is het bibliotheekbeheer voor losbladige uitgaven en tijdschriften een unicum in het land. In vergelijking met bepaalde concurrenten manifesteert J. Story-Scientia zich als één aanspreekpunt dat voor een totaal-service tekent. Nu spitst de service-activiteit van de boekhandel zich vooral toe op de juridische en medische sector. Bedoeling is het aanbod verder in de breedte uit te bouwen”.
De toenemende digitalisering vormt niet echt een bedreiging voor de boekhandelsactiviteit, zo heet het. “Als wetenschappelijke boekhandel ondervinden we de invloed van de digitalisering nauwelijks. Het Internet is een nieuw medium waarvan Story-Scientia als professioneel dienstverlener ook gebruik maakt. Zo worden onder meer, naast de print-versie, ook on-line abonnementen aangeboden. Aan uitgeverijzijde stelt de boekhandel een toename van het aantal on-line publicaties vast. Die bedraagt zowat 10% en is nog steeds stijgend. Wat de professionele publicaties betreft, blijft de huidige generatie gebruikers vooralsnog de voorkeur aan de informatie op papieren drager te geven,” aldus Erik Story.
 
Academia Press
 
Met de oprichting van Academia Press beleefde J. Story-Scientia in 1989 zijn terugkeer op de uitgeverij-scène. Toen zag een samenwerkingsverband voor cursussen en syllabi tussen het familiebedrijf en de universiteit van Gent het daglicht in de vorm van een nieuwe divisie, Academia Press genaamd. In de eerste jaren focuste Academia Press hoofdzakelijk op dat samenwerkingsverband en op het slaan van een brug naar het lokale studentenpubliek, via de boekhandel. Als gevolg van de forse toename van het aantal studenten in de tweede helft van de jaren ’90, mee veroorzaakt door de consolidatiebeweging op het vlak van de hogescholen, verruimt Academia Press in tweede instantie tot het studentenpubliek in het hoger niet-universitair onderwijs. “Naast het universitaire aanbod, breidden we het portfolio uit met algemene titels rond economie, sociologie, psychologie en dies meer. Naast de syllabi, werd voor deze doelgroep ook werk gemaakt van de ontwikkeling van zowel handboeken als wetenschappelijke uitgaven,” licht uitgever Peter Laroy, verantwoordelijk voor Academia Press, toe.
Naast de handboeken en de wetenschappelijke uitgaven, omvat Academia Press’ fondslijst inmiddels ook een aantal uitgaven voor de informatieve markt (lees: beroepsdoelgroepen, nvdr.).
“Zowat 50% van de omzet van Academia Press wordt nog met de handboeken gerealiseerd. De andere helft van de inkomsten halen we buiten het initiële actieterrein,” zo nog Laroy, eraan toevoegend dat dit omwille van de toegenomen concurrentie de enige optie is. “In het uitgeverijsegment van de handboeken en syllabi hebben zich een aantal nieuwe concurrenten aangemeld. De concurrentieslag is in de voorbije vijftien jaar behoorlijk aangescherpt. Uitsluitend focussen op handboeken bleef niet risicovrij. Uiteraard biedt een aantrekkelijk uithangbord als de wetenschappelijke boekhandel voor Academia Press aanzienlijk wat voordelen,” beklemtoont de uitgever. Ook hij ziet niet meteen een bedreiging in de digitalisering.
Peter Laroy: “De hype om cursussen en syllabi op het intranet van de onderwijsinstellingen te plaatsen is over zijn hoogtepunt heen. Vooral omdat bleek dat die aanpak niet echt op de behoeften van de studenten inspeelde. Het zadelde hen bovendien met dure print-kosten op. Ondanks de voorthollende digitalisering, neemt het volume handboeken en syllabi op papieren drager opnieuw toe. Dit steeds meer in combinatie met een interactieve aanpak, waarbij de inhoud op papieren drager multimediaal wordt ondersteund”.
Grotere dreiging voor een wetenschappelijke uitgeverij gaat intussen uit van de algemene uitgeverijen die zich steeds vaker op het pad van hun wetenschappelijke branchegenoten begeven. Om in de wereld van de academische uitgeverijen binnen te dringen opteren ze doorgaans voor een vulgariserende insteek. Wetenschappelijke uitgeverijen bewegen zich in de omgekeerde richting. “Kleinere uitgeverijen (lees: per definitie wetenschappelijke uitgeverijen, nvdr.) getuigen van een duidelijke focus en staan borg voor een betere begeleiding van de auteurs,” heet het.
 
Story Publishers
 
Dat de generatie jonge leeuwen aan het hoofd van de familiale boekhandel/uitgeverij inspeelt op de nieuwe concurrentie-omgeving, blijkt uit de oprichting, twee jaar terug, van Story Publishers, het jongste diversificatie-initiatief binnen de groep.
Uitgever Valerie Story, verantwoordelijk voor Story Publishers: “In 2006 hevelden we de juridische uitgaven van Academia Press over naar Story Publishers. Professionals hebben andere noden dan academici en vragen een andere informatie-service. We opteerden derhalve voor een totaal andere aanpak, zowel inhoudelijk, opmaakmatig als marketing-technisch. Dat vertaalde zich in een afzonderlijk fonds dat de basis vormt voor Story Publishers. Met de nieuwe divisie spelen we ook in op de actualiteit via het uitgeven van essentiegerichte werken. Als uitgeverij gefocust op de professionele markt, bieden we het volledige plaatje aan, met essentie- en praktijkgerichte dossiers, handboeken, tijdschriften, losbladige naslagwerken, opleidingen en een wekelijkse juridische e-nieuwsbrief. Dit alles in maximale kruisbestuiving met de boekhandel”.
Momenteel omvat het fonds van Story Publishers een twintigtal dossiers en een tiental handboeken (praktijkboeken en naslagwerken inbegrepen).
“Met Story Publishers legt Story-Scientia de basis voor de uitbouw van een volwaardige business-to-business uitgeverij,” geeft Valerie Story toe, waarbij het aangaan van partnerships als een belangrijke meerwaarde wordt beschouwd. De samenwerking met bijvoorbeeld uitgeverij Fiscaal-Informatief voor de uitbouw van de “Juristenclub” (opleiding juristen) alsook met Integraal V.Z.W. (uitgeven van boeken in co-editie voor zelfstandige ondernemers en hun adviseurs staat symbool voor de gerichte aanpak van Story Publishers. Voor gedelegeerd bestuurder Erik Story en zijn zussen Isabel en Valerie, ligt de toekomst van J. Story-Scientia duidelijk in vooruitstrevendheid als service-gericht bedrijf.
(DVO39201)
 
Bij de foto’s:
 
Isabel, Erik en Valerie Story, de derde generatie van het familiebedrijf J. Story-Scientia N.V. (Gent), positioneren hun wetenschappelijke uitgeverijen en bijhorende boekhandel steeds nadrukkelijker als service-bedrijf in de markt. De kruisbestuiving tussen de tandem uitgeverijen-boekhandel zorgt daarbij voor extra-groeidynamiek. (Foto W & F)
 
Erik en Isabel Story: “Voor de boekhandel is de service-activiteit van bijzonder groot belang. In wezen is die activiteit belangrijker dan de boekhandelactiviteit op zich”. (Foto W & F)
 
Valerie Story, gezeten naast collega-uitgever Peter Laroy (Academia Press): “Met Story Publishers legt Story-Scientia de basis voor de uitbouw van een volwaardige business-to-business uitgeverij”. (Foto W & F)
 
Citaten:
 
 “J. Story-Scientia is uitgegroeid tot de grootste wetenschappelijke boekhandel van het land als entiteit”
 
“Met het verder aanboren en ontwikkelen van de professionele markt, vlakken we de piekperiodes in het academiejaar voor de boekhandel weg”
 
“Het bibliotheekbeheer van losbladige uitgaven, tijdschriften en on-line abonnementen  is een unicum in het land”
 
“Als wetenschappelijke boekhandel ondervinden we de invloed van de digitalisering nauwelijks”
 
“De huidige generatie van afnemers van losbladige publicaties geeft nog steeds de voorkeur aan de informatie op papieren drager”
 
“In het uitgeverijsegment van de handboeken en syllabi hebben zich een aantal nieuwe concurrenten aangemeld”
 
“De hype om cursussen en syllabi op het intranet van de kennisinstellingen te plaatsen is over zijn hoogtepunt heen”
 
“Professionals hebben andere noden dan academici”