FIT maakt werk van internationalisering Vlaamse kenniseconomie

Tweejarig EFRO-project ter waarde van 482.000 euro

Flanders Investment & Trade (FIT) heeft vorig jaar zijn team technologie-attachés versterkt. Vanuit vijf strategische locaties wereldwijd vervult dit team een belangrijke brugfunctie tussen Vlaamse en buitenlandse technologiecentra. Naast New York, Tokio en New Delhi, beschikken voortaan ook de FIT-kantoren in Los Angeles en Beijing over een expert in technologie én internationaal zakendoen. Het team krijgt een cruciale rol toebedeeld in het project “Internationalisering van de Vlaamse Kenniseconomie”, dat FIT thans met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) opzet. De inspanningen focussen op een vijftal sterke innovatiegerichte sectoren, met name ICT, biotechnologie, nanotechnologie, milieu en energie.

 

“Bedoeling van het project “Internatonalisering van de Vlaamse Kenniseconomie” is Vlaamse hoogtechnologische - en kennisbedrijven scherper op de wereldkaart te positioneren. Internationaliseren is nu eenmaal een absolute voorwaarde willen dergelijke ondernemingen doorgroeien,” schetst Koen Allaert, gedelegeerd bestuurder van FIT. Vanuit hun standplaatsen in Los Angeles (ICT), Tokio (biotechnologie en nanotechnologie), New Delhi (ICT), Beijing (milieu en energie) en New York (biotechnologie), zullen de technologie-attachés hun inspanningen op de hun toegewezen sectoren uitbouwen.

Voor Martin Hinoul, zelf gedurende 14 jaar technologie-adviseur voor de federale overheid in de VS en momenteel business development manager Technology aan de KULeuven, is het internationaliseren van de Vlaamse kenniseconomie van fundamenteel belang. “In de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken is één job of vijf een hoogtechnologisch gebeuren. Een modale job is goed voor een toegevoegde waarde van 54.000 euro op jaarbasis. Bij een baan binnen de hoogtechnologische sfeer klimt dat cijfer op tot 65.000 euro,” zo luidt het. “Waarom zou in Vlaanderen een algoritme, zoals in een tijdsspanne van tien jaar door Google neergezet, ook in Vlaanderen niet kunnen?”, vraagt Hinoul zich luidop af.

 

EFRO

 

Via het Agentschap Ondernemen, beheerder van het EFRO-fonds, verkreeg FIT financiële steun voor het project “Internationalisering van de Vlaamse Kenniseconomie”, dat tot eind 2010 loopt. Van een totaalbudget van 482.000 euro, neemt EFRO 45% voor zijn rekening. Vlaanderen financiert 50% van dit bedrag via het Hermesfonds, dat onder de koepel van het Agentschap Economie ressorteert. FIT neemt 5% van het totale projectbedrag voor zijn rekening.

Het project zelf heeft een vierledige doelstelling, met name het opzetten van samenwerkingsverbanden via industriële clusters in Vlaanderen, de VS, India, China en Japan, het promoten van alternatieve subsidies, het integreren van Vlaamse professionals in het buitenland en, ten slotte, het opzetten van een communicatieplatform rond de projectwerking. Elk van die doelstellingen werd vertaald in een werkpakket.

 

Vier werkpakketten

 

Binnen de beoogde sectoren hoort het opzetten van clusters tot één van de voornaamste doelstelingen. In Vlaanderen werden alvast een aantal clusters geïdentificeerd (DSP Valley, FlandersBio, IBBT, FLAMAC, Essencia, Innovatie Platform MIP, TNAV, …). “Een soortgelijke oefening wordt in het buitenland herhaald om in tweede instantie grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten,” verduidelijkt Ben Kloeck, technologie-attaché Bio- en Nanotechnologie in Tokio.

 

Een tweede werkpakket mikt vooral op het identificeren van internationale subsidieverschaffers en het aanboren, door Vlaamse kennisgerichte bedrijven, van dergelijke middelen. “Daarmee gaan we verder dan het zoeken naar betoelaging binnen de kaderprojecten van EFRO. Bedoeling is na te gaan of ook buiten Europa subsidiemogelijkheden kunnen worden aangeboord,” aldus Tom Tobback, technologie-attaché Milieu en Energie in Beijing. In China en Japan kondigen zich mogelijk nieuwe financieringsbronnen voor Europese bedrijven aan via bemiddeling van de Europese Unie (CESTYS, Euraxess).

Voorts mikt een specifiek werkpakket op het identificeren van Vlaamse professionals in het buitenland om die actief in de projectnetwerking in te schakelen. Jan Wauters, technologie-attaché Bio- en Nanotechnologie in New York, rekent daarvoor sterk op “Club Diaspora”, een netwerk van Vlaamse expats dat onder auspiciën van FIT en met de steun van Voka en Vlamingen in de Wereld actief is.

Focus van het laatste werkpakket is het opzetten van een communicatieplatform rond het project “Internationaliseren van de Vlaamse Kenniseconomie”. Zoals het ernaar uitziet zal dat gebeuren via de portaal-site van FIT binnen een drieledige pijlerstructuur (Forum, Wiki (met wellicht voorbehouden toegang voor de deelnemende clusters, nvdr.) en Netwerk (met een link naar “Club Diaspora”)).