Bedrijven sneller bereid tot wisselen van energieleverancier

Forse besparingen mogelijk

De VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt heeft onlangs  zijn “Marktmonitor 2012” voorgesteld. Dat rapport is een combinatie van marktgegevens en de jaarlijkse enquête die bij 1.129 gezinnen en 1.001 KMO’s werd afgenomen. Daaruit blijkt onder meer dat bedrijven jaarlijks 1.705,75 euro elektriciteits- en 1.607,27 euro aardgaskosten kunnen besparen indien ze afstappen van hun standaardleverancier.

Negen jaar na de vrijmaking van de energiemarkt is 82% van de bedrijven (5 tot 200 werknemers, verspreid over verschillende sectoren) van mening dat de liberalisering een goede zaak is voor hun portemonnee. Vorig jaar waren dit er nog 66 %.

De energiemarkt wordt nog steeds gedomineerd door Electrabel en (EDF) Luminus, maar hun marktaandeel wordt jaar na jaar kleiner ten voordele van spelers zoals Nuon (sinds 1 november eni gas&power), Essent en Lampiris.

Meten is weten 

45% van de bedrijven heeft de afgelopen twaalf maanden een leverancier gecontacteerd met de bedoeling om een elektriciteitscontract af te sluiten, een stijging met 12% tegenover 2011. Voor aardgas was dit 36%, een toename met 14%. Dat is niet verwonderlijk: 64% van de respondenten is van oordeel dat de elektriciteitskost een redelijke (40%) tot zeer belangrijke (24%) kostenpost is binnen het bedrijfsbudget. In nominale cijfers betaalt een derde van de bedrijven een elektriciteitsfactuur van 10.000 tot 50.000 euro per jaar. Verwonderlijk is dan weer wel dat 10% van de bedrijven geen inschatting kan maken van zijn verbruik.

Zowel voor elektriciteit als voor aardgas denkt 54% van de deelnemende bedrijven dat de prijzen in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête, gestegen waren. Nochtans lag de prijs gemiddeld 1,75% lager dan een jaar voordien.

Steeds meer overstap

De prijsevolutie is voor 63% van de bedrijven de belangrijkste aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Vorig jaar was slechts de helft van de bedrijven die mening toegedaan.

De intentie om over te stappen naar een andere leverancier stijgt sterk ten opzichte van 2011: 25% zegt op de vervaldag van het huidige contract waarschijnlijk of zeker over te stappen (tegenover 16% in 2011). De bereidheid om over te stappen blijkt ook uit het recordaantal leverancierswissels: tot en met oktober wisselden al 66.301 bedrijven van elektriciteitsleverancier en 40.011 van aardgasleverancier.

40% van alle bedrijven is sinds de vrijmaking al minstens één keer veranderd van elektriciteitsleverancier. Van hen had 36% al meer dan twee leveranciers. Deze actieve houding wordt door VREG sterk aangemoedigd omdat op die manier de liberalisering ten volle kan spelen.

Betrouwbaarheid vinden bedrijven de belangrijkste factor om te veranderen van leverancier (64%). De lagere kostprijs komt op de tweede plaats (57%), met uitzondering van de grote bedrijven die een beduidend hogere energiekost hebben.

Bedrijven zijn vrij tevreden over hun nieuwe leverancier: vooral de betrouwbaarheid van de dienstverlening (88%), de juistheid van de facturen (84 %) en de informatieverlening (79%) scoren goed.

“Overstappen is geen bron van problemen, maar van tevredenheid,” benadrukt Dirk Van Evercooren, directeur Marktwerking bij VREG.

“Het is nog nooit zo potentieel voordelig geweest om over te stappen naar een nieuwe leverancier.”

De VREG heeft ook berekend welke prijsvoordelen bedrijven kunnen genieten indien ze overstappen naar een goedkopere leverancier: voor elektriciteit bedraagt het maximale prijsvoordeel 1.705,75 euro, voor aardgas is dit 1.607,27.

Slimme meters

Met “slimme meters” kan het energieverbruik gedetailleerd opgevolgd worden en kunnen bedrijven snellere, betere en frequentere informatie over hun verbruik krijgen. 69% van de bedrijven vinden dit zeker (28%) tot waarschijnlijk (41%) interessant, maar 59% wil hier niet extra voor betalen. Toch prefereert 62% van de bedrijven voor een maandelijkse informatie over hun verbruik. Grote bedrijven (27%) willen zelfs hun dagelijks verbruik zien.

Via de slimme meter kan de leverancier ook de tariefperiodes instellen en bijvoorbeeld elektriciteit goedkoper maken tussen 10.00 en 11.00 u. Een derde van de bedrijven gaf aan hiermee rekening te willen houden om zo energiekosten te besparen.

Op de website van de VREG (www.vreg.be) kunnen bedrijven een leveranciersvergelijking (V-test) vinden voor professionele jaargemeten elektriciteitsafnemers op laagspanning met een aansluitingsvermogen kleiner dan 56 kVa en professionele jaargemeten aardgasafnemers met een lage drukaansluiting. Afgelopen jaar hebben maar liefst 131.637 bedrijven zo’n V-test uitgevoerd.

Meer sectornieuws

Agenda