Schipper in woelig water

Bedrijven in moeilijkheden

Het afvaren van de economische rivier is niet altijd zonder risico’s. De ondernemer aan het stuur van zijn onderneming vaart gedurende jaren langs bekende stromen en rivieren. En plots komt hij in woelig water terecht. Hijzelf als schipper alsook zijn onderneming en zijn bemanning worden zwaar op de proef gesteld om stroomversnellingen en misschien zelfs watervallen te overleven. Het vergt heel wat stuurmanskunst om een bedrijf in moeilijkheden behouden door het woelwater te sturen. Het is echter geen onmogelijke opdracht en de schipper dient het niet alleen te doen!

Er kan geen twijfel over bestaan: 2012 was in alle opzichten een recordjaar in het aantal uitgesproken faillissementen en het aantal vragen tot een gerechtelijke reorganisatie van het bedrijf, de zogenaamde WCO’s. Uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat er sinds 2008 een duidelijke stijgende lijn is.

Deze cijfers tonen eveneens aan dat bedrijven uit alle sectoren in moeilijkheden raken. Het blijft niet beperkt tot horeca of de bouw. Ook de financiële sector, de industrie, de amusementswereld en zelfs de informaticaspecialisten kwam in nauwe schoentjes terecht. 2012 sloot uiteindelijk af met 10.587 faillissementen.

Het aantal WCO’s  kan op de helft hiervan geschat worden. 30% van de bedrijven die een gerechtelijke reorganisatie vragen, raken heelhuids aan de overkant.  Intussen is ook de wetgever aan het werk om deze wet efficiënter te maken.

Belangrijk is dat deze cijfers slechts de symbolische top van de ijsberg vormen want het grootste deel van de bedrijven in moeilijkheden probeert eerst op een minnelijke wijze deze problemen te overwinnen. Pas als dit niet lukt stappen zij over naar de rechtbankfase.

Nieuwe wereld

Een bedrijf in moeilijkheden komt in een totaal nieuwe wereld terecht. Het is de wereld van het economisch overleven! Een bedrijfsleider komt  in confrontatie  met zijn stakeholders, op zoek naar oplossing voor het bedrijf.

Het normale communicatiemodel loopt algauw stroever, formeler en harder. De e-mail wordt een aangetekende brief, de teamvergaderingen crisismeetings, de uitnodiging voor een raad van bestuur een uitnodiging voor de kamer voor handelsonderzoek bij de Rechtbank van Koophandel. Er volgen nieuwe verplichte formaliteiten zoals de “alarmbelprocedure” en het “bijzonder verslag van de raad van bestuur”.

Ook alle andere betrokken partners zijn verrast door onbekende factoren. Klanten en leveranciers lezen opmerkingen op de jaarrekening, krijgen formele brieven met melding van de opening van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie of een brief met verzoek aangifte van schuldvordering te doen. Plots staat de gebruikelijke contractspartner in de media met de melding dat hij “gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers” vraagt.

Nieuwe termen, nieuwe procedures, nieuwe gesprekspartners , … een plotse breuk met de gewone bedrijfsstijl!

Informatie

Informatie verzamelen is nu cruciaal. De ondernemer die misschien jarenlang vertrouwd heeft op zijn buikgevoel, dient vertrouwenspersonen te zoeken die hem door dit woelige water helpen.

De revisor heeft hierin een eerste rol. Als commissaris van een bedrijf voorziet de vennootschapswetgeving dat hij bij een continuïteitsbedreiging van het bedrijf het bestuursorgaan hiervan in kennis moet stellen. Bij de controle van de jaarrekening kan hij een bijzondere vermelding in het jaarverslag laten opnemen.

Hij zal de boekhouding van het bedrijf in moeilijkheden correct in kaart brengen en is een eerste raadgever over welke koers nu te varen. Hij staat informeel het bedrijf bij met financieel advies en gaat formeel administratieve en boekhoudkundige stukken controleren. Met zijn ervaring maakt hij de ondernemer wegwijs in de nieuwe wereld en procedures van het bedrijf in moeilijkheden.

Hij geeft de juiste betekenis aan de nieuwe documenten en personen die het pad van de bedrijfsleider kruisen.

Zo zal de nieuwe aanpassing aan de wet over de gerechtelijke reorganisatie van de bedrijven bepalen dat de boekhoudkundige staat dient geviseerd te worden door een externe accountant of revisor.

Goed geïnformeerd kan de ondernemer de juiste beslissingen nemen en het doel bepalen waar hij de onderneming wil naartoe brengen.

Ook de Vlaamse overheid komt tussen via het doorstartplan in het kader van het preventief bedrijfsbeleid om het bedrijf bij te staan. Een doorstartplan is een advies dat een onderneming die dreigt in moeilijkheden te komen, kan laten opstellen zodat bij opvolging van het advies vermeden wordt dat de onderneming daadwerkelijk in moeilijkheden komt.

Voor de opmaak van een doorstartplan kan 50% van de kosten gerecupereerd worden met een maximale steun van 25.000 euro via de pijler strategisch advies van de KMO-portefeuille.

Woelig water

Woelig water dient niet te leiden tot kapseizen. Het vragen van raad en bijstand bij financiële en economische moeilijkheden zorgt ervoor dat alle beschikbare tijd om in te grijpen juist besteed wordt. Het beschikken over de correcte informatie aangeleverd door een objectieve vertrouwenspersoon zoals de revisor is hierbij cruciaal!

Bron: Vandelanotte

Meer sectornieuws

Agenda