Hoe schrijf ik vaste activa af in gebruik bij derden: niet-degressief of...?

Tip voor accountants

In deze bijdrage lees je een arrest, interessant voor boekhouders en accountants.

De Koninklijke Besluiten

Artikel 43, 2° kb WIB 92 bepaalt dat de regeling van de degressieve afschrijving niet van toepassing is op vaste activa waarvan het gebruik voorwerp was van een overdracht ten bate van derden door de belastingplichtige die de vaste activa afschrijft.

Artikel 75, 3° WIB 92 bevat een gelijkaardige bepaling omtrent de aftrek voor investeringen.

Het Grondwettelijk Hof.

In een arrest van 01.09.2008 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 75, 3° WIB 92 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

Het ging om een vennootschap (die beantwoordt aan de criteria voor KMO's in de zin van artikel 201 al. 1, 1° WIB 92). De venootschap draagt omwille van zijn sociale activiteit het gebruik van vaste activa over aan een vennootschap die beantwoordt aan de criteria van KMO's.

We zien meteen dat de motieven in artikel 43 kb WIB 92 en in artikel 75 WIB 92 identiek zijn.

Bevestiging door het Hof van Beroep van Brussel.

Het Hof van Beroep van Brussel bevestigde deze redenering in een bijzonder interessant arrest van 15.01.14.

Een vennootschap was eigenaar van een gebouw dat in de loop van het betrokken belastbare periodes was verhuurd. De vennootschap had een degressieve afschrijving op het gebouw toegepast.

Volgens het Hof probeerde de Belgische staat dat verschil onterecht te rechtvaardigen door te verwijzen naar een misbruik door een combinatie van de aftrek van de investeringskosten met degressieve afschrijvingen zodat de kosten hoger uitvielen dan de huurinkomsten.

Het Hof voegt er immers aan toe: Het ontstaan van een fiscaal verlies in een welbepaalde periode kan in latere belastbare periodes worden uitgeveegd. 

De Belgische staat kan geen maatregel rechtvaardigen waardoor alle belastingplichtigen, wier activiteit bestaat uit de verhuur van activa, worden uitgesloten van degressieve afschrijving.

Goed nieuws voor boekhouders en fiscalisten!

Meer nieuws: www.winbooks.be   en   www.comptaccount.b

Auteur: Comptaccount, Groep Larcier
Bron: WinBooks