“Met vermogenswinstbelasting slaan we andermaal de bal mis”

02/03/2015 OM 08:19 - Luc Willemijns
544ee542f067a5d96e28fac20cc8ba40
Victor Dauginet: “Ontsporen overheidsbegroting schuld van “politique politicienne”” (Foto W & F)
België heeft nood aan een substantiële hervorming van zijn belastingsstelsel dat komaf maakt met een systeem van ruim een halve eeuw oud, dat uitblinkt in rechtsonzekerheid. Dat is het resultaat van aanhoudende politieke bemoeienissen, gebricoleer en gemorrel in de marge. De invoering van een vermogenswinstbelasting is onzinnig en zal de huidige rechtsonzekerheid nog verder aanzwengelen. Enkel een drastische ontvetting van het overheidsapparaat en verlaging van de vennootschapsbelasting kunnen het land nog uit het moeras halen. Geef KMO’s de zuurstof terug die ze nodig hebben om een winstgevende activiteit te ontplooien en welvaart voor dit land te creëren, in plaats van constant de rekening naar hen door te schuiven. Dat stelt fiscaal topadvocaat Victor Dauginet (DAUGINET) in een gesprek met de redactie, waarin hij, vrank en vrij, de verantwoordelijkheid voor het ontsporen van onze overheidsbegroting(en) in de schoenen van de “politique politicienne” schuift.

Na een loopbaan in de fiscale administratie en de academische wereld, groeide Victor Dauginet uit tot fiscaal topadvocaat, die het bijzonder moeilijk heeft met de hoge belastingsdruk in dit land.

“De belastingen op kapitaal en vermogen vertegenwoordigen zowat 4% van het BNP. Ter vergelijking: het OESO-gemiddelde bedraagt 1,8%. De globale belastingsdruk ligt sowieso heel erg hoog. In eender welk soort belasting, scoort België wereldwijd steeds best of op één na best,” steekt onze gesprekspartner van wal.

Blind voor wat we voor die belastingen terug krijgen, is Dauginet niet, maar niettemin blijft de verspilling van belastingsgeld bijzonder groot, zo luidt het.

“Die gigantische verspilling van middelen is toe te schrijven aan de politieke bemoeizucht op alle niveaus. Gevolg is dat alle continuïteit in het beleid zoek is. Idem dito wat het zakelijk totaaloverzicht van het gebeuren aangaat,” aldus onze gesprekspartner.

Dat in Nederland en Groot-Brittannië totaal anders met de beschikbare overheidsmiddelen wordt omgesprongen, schrijft de advocaat toe aan een goed werkende administratie die voor continuïteit in het beleid zorgt. In die landen kent de politiek aan de administratie voldoende bevoegdheden toe om naar behoren te functioneren. In België dicteren de buitensporig grote ministeriële kabinetten, soms 70 à 80 man sterk, de wet.

KMO’s betalen het gelag

Victor Dauginet: “De ontoelaatbare verspilzucht van onze overheid heeft tot gevolg dat het uiteindelijk steeds de KMO’s zijn die het gelag betalen. Er wordt massaal veel geld verspild omwille van de “politique politicienne”, de “politiek om de politiek,” de politiek die zich met alles bemoeit. Het is diezelfde politiek die ons hele fiscale stelsel naar de haaien heeft geholpen. De laatste grootscheepse hervorming van ons fiscaal bestel dateert van 1962, ruim een halve eeuw geleden. Wat sindsdien volgde waren constant politieke geïnspireerde herstelingrepen en gemorrel in de marge. Met als resultaat een onontwarbaar kluwen aan fiscale regelgeving. Zonder te gewagen van de veelvuldige strafrechtelijke sancties waarin bijvoorbeeld werd voorzien om de begroting op orde te krijgen door de strijd tegen de fiscale fraude. Slachtoffers van het politieke opbod onder het mom van de strijd tegen fiscale fraude zijn andermaal de KMO’s. Men heeft geen benul van het arsenaal aan fiscale penalisatiemaatregelen tegen KMO’s in dit land. Denk aan mogelijke beslagen allerhande of de zogenaamde huisvisitaties van de fiscus die doorgaans niets opleveren maar wel voor de nodige imago- en reputatieschade zorgen. Van de meeste dossiers weet men overigens bij voorbaat dat zal kunnen worden beboet, zonder huisvisitatie”.

Al dan niet verdoken belastingsverhogingen

Naast de veelvuldige verdoken belastingsverhogingen ten nadele van KMO’s, ergert Dauginet zich aan de recent ingevoerde verhoging van de liquidatiebelasting van 10 tot 25%, die hij als “een regelrechte aanslag op de spaarpot van menig zelfstandig ondernemer” omschrijft.

“Vergeet niet dat die een hele loopbaan risico’s heeft genomen in ruil voor een quasi-onbestaande sociale bescherming. Ook de gigantische verhoging van de beurstaksen treft vaak een categorie zelfstandigen die verplicht zijn tot sparen. Doen ze dat niet, dan dreigen ze bij hun pensionering in de armoede te verzeilen. Om naar maar te zwijgen van de recente verhoging van de roerende voorheffing van 15 naar 25% (+ 66%,!) en een resem aan kleine heffingen allerhande die stiekem worden verhoogd. Het is een sluimerend systeem van onmerkbare belastingsverhogingen, dat telkens de KMO’s zwaar aanpakt,” zo klinkt het.

Met een vennootschapsbelasting van 34% scoort België traditioneel hoog. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld buurland Nederland, waar het basistarief 24% bedraagt, met bovenop een minder groot beslag op de bruto-lonen.

Fiscale rulings op maat van de multinationals

Omwille van de heersende rechtsonzekerheid kunnen KMO’s een beroep doen op de diensten van de fiscale ruling-commissie. In de realiteit spreekt die commissie zich doorgaans uit over goed gedocumenteerde dossiers die door de Big Four ter hand van de multinationals worden gesteld, met het oog op het niet belasten van “excess profits”. Dauginet twijfelt aan de grondwettelijkheid van de interventie van die commissie omdat bij wet dient bepaald wat de grondslag voor een belastingsheffing is, niet door de uitvoerende macht zoals hier het geval is.

Maar ook hier blijven KMO’s in de kou staan. Kleine en middelgrote ondernemingen gaan massaal op zoek naar rechtszekerheid bij de financiële ruling-commissie.

“Die voelt zich niet geroepen om, zoals ze het zelf stelt, de fiscale optimalisatie van KMO’s goed te keuren. Vanuit een erg kritische invalshoek, worden de beslissingen alsmaar verdaagd door het steeds weer opvragen van bijkomende inlichtingen. Dat zwengelt de rechtsonzekerheid nog verder aan. Een en ander zet de KMO aan tot het nemen van het risico, met alle nefaste gevolgen vandien. Dossiers van multinationals kunnen bij de commissie dan wel weer op behoorlijk wat soepelheid rekenen,” stelt Victor Dauginet.

Tax shift

De aangekondigde belastingsverschuiving ofte tax shift, die bepaalde partijen in eerste instantie op de vermogenswinsten graag zagen doorgevoerd, kan bij onze gesprekspartner op weinig begrip rekenen.

Victor Dauginet “De term vermogens(winst)belasting is ontsproten uit de koker van een politicus die absoluut niet durfde te stellen dat het om een vermogensbelasting ging. De socialisten gaan uit van uit van een vermoed rendement van 6% op het vermogen. Een taks van 25% op die opbrengst stemt overeen met een vermogensbelasting van 1,5%, zo simpel is het. Vraag is waarop die nieuwe belasting zal worden geheven. Niet op het eerste huis, maar wat als die eerste woonst een kasteel is? Op een actieve dan wel niet-actieve vennootschap? Maar wat is dan een actieve vennootschap? Kortom, het voornemen om een vermogenswinstbelasting door te voeren is onzinnig en zal voor bijkomende verwarring en onzekerheid zorgen. Met belastingen op onroerend goed, roerende inkomsten, successierechten, registratierechten, … kan men overigens bezwaarlijk stellen dat vermogen in België nog niet wordt belast”.

Besparingsmogelijkheden zat …

In België worden 1 miljoen mensen door de schatkist voor hun diensten vergoed. Een drastische ontvetting van het overheidsapparaat is volgens Victor Dauginet mogelijk.

“Het niet werkend politiek systeem heeft België in de ellende geduwd, met aanzienlijk verlies van vermogen en geld voor de overheid. De rentelast op de schuld valt momenteel mee. Stel echter dat die rente met enkele procentpunten aansterkt, en het begrotingstekort slaat terug op hol. Mogelijkheden tot besparingen zijn er echter nog zat. Heel veel overheidszaken worden weinig efficiënt beheerd, behoorlijk wat uitgaven kunnen nog als overbodig worden beschouwd, bepaalde bestuursniveaus (lees: de provincies, nvdr.) kunnen als overtollig worden bestempeld,” heet het.

… in combinatie met verlaging vennootschapsbelasting

Daarnaast pleit Victor Dauginet tot een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 15%, de minimumdrempel die de Europese Commissie toestaat.

“De verlaging van de vennootschapsbelasting is de relance-maatregel bij uitstek,” poneert onze gesprekspartner. “Belast geld dat in een vennootschap wordt gebruikt, minimaal. Schaf eventueel de notionele intrestaftrek af. Maar weet dat een lagere vennootschapsbelasting de fiscus meer inkomsten zal opleveren. Een en ander zal de economie activeren, er zal meer winst worden gemaakt en de schatkist zal meer inkomsten beuren,” wordt daaraan toegevoegd.

Tabula rasa

Victor Dauginet acht de tijd rijp om tabula rasa met het bestaande belastingsstelsel te maken. Hij mikt daarvoor op een billijk systeem, dat rechtszekerheid biedt en belastingen heft op zaken als consumptie, milieu, uitkering van middelen uit vennootschappen, …

“Vertrouw de uitwerking van een nieuw rechtszeker model toe aan specialisten: academici, ondernemers, advocaten, juristen, revisoren, taaldeskundigen, … Dokter in nauwe samenhang hiermee een nieuw, bevattelijk begrippenapparaat uit. Maar zorg dat het huiswerk af is vooraleer de politiek er zich moet over uitspreken”, aldus de advocaat.

Om een en ander tot een goed einde te brengen is een dynamisch leidersfiguur nodig. En die is er kennelijk niet.

“Ik zie niemand op dit ogenblik op het politieke toneel het voortouw te nemen. Het zijn allemaal partijjongens. We hebben echter nood aan een figuur die boven de partijpolitiek staat en zijn lot niet afhankelijk van de eerstvolgende verkiezingen maakt”, besluit Victor Dauginet.

544ee542f067a5d96e28fac20cc8ba40
Victor Dauginet: “Ontsporen overheidsbegroting schuld van “politique politicienne”” (Foto W & F)
2c4ffeb47bc143acc9fb5fce706f8abb
“Uiteindelijk betalen steeds de KMO’s het gelag,” weet mr. Victor Dauginet (Foto W & F)
8e7608620cfdd49d7f31e4d8b92c14a6
“De verlaging van de vennootschapsbelasting tot 15% is de relance-maatregel bij uitstek”, aldus Victor Dauginet (Foto W & F)

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.