Nieuw wettelijk kader voor schenkbelasting

Het Vlaams parlement heeft met ingang van 1 juli 2015 een verlaging, vergroening en vereenvoudiging van de schenkbelasting goedgekeurd. De schenkbelasting is de belasting die verschuldigd is bij de schenking van roerende en/of onroerende goederen. De heffing geldt voor schenkingen gelokaliseerd in het Vlaams Gewest.

Om van de Vlaamse schenkbelasting te kunnen genieten, moet de schenker zijn of haar fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hebben. De tarieven van de Vlaamse schenkbelasting verschillen naargelang van het voorwerp van de schenking. Er zijn afzonderlijke tarieven voor bouwgronden, andere onroerende goederen en roerende goederen.

Voorts verschillen de tarieven in functie van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief. Voor onroerende goederen zijn de tarieven bovendien progressief, ze nemen toe naargelang van de waarde van het geschonken goed.

In het nieuwe systeem zijn voor de rechte lijn nog vier tariefschalen van kracht (tegenover negen voorheen): de tarieven variëren van 3% tot 27%. Voor wie bereid is het goed op energievriendelijke manier te renoveren, wordt in een bijkomende verlaging voorzien, met tarieven schommelend tussen 3 en hooguit 18%.

Waar de voorgaande tarieven opliepen tot 65, 70 en zelfs 80%, worden die gereduceerd tot een tarief dat varieert van 10 tot 40%. En opnieuw, wie bereid is het goed te renoveren of te verhuren, krijgt uitzicht op een bijkomende verlaging, waardoor het tarief maximum 31% bedraagt.

De schenkbelasting wordt niet enkel verlaagd en vereenvoudigd, maar ook vergroend. In concreto kan een begiftigde, die binnen de vijf jaar vanaf de datum van de schenking renovatiewerken laat uitvoeren, zoals beschreven in het Energiebesluit, voor een totaalbedrag van minstens 10.000 euro, exclusief BTW, een deel van de betaalde schenkbelasting terug krijgen.

Een tweede mogelijkheid om dezelfde teruggave te bekomen, wordt geboden aan de begiftigde die binnen de drie jaar vanaf de datum van de schenking een geregistreerde huurovereenkomst van minstens negen jaar voorlegt. Vermits het de bedoeling is om langs deze weg de private huurmarkt te versterken met enkel kwaliteitsvolle woningen, dient tevens het conformiteitsattest, beschreven in de Vlaamse Wooncode, voorgelegd.