SHIP-project blijft van strategisch belang voor ontwikkeling Zeebrugge

Nood aan ruimte tot ondernemen blijft acuut in Brugse regio

Bekend is dat de haven van Zeebrugge vorig jaar een aanzienlijk deel van zijn containertrafiek kwijt speelde. Als autohaven blijft de kusthaven evenwel sterke groeiprestaties neerzetten. Niet verwonderlijk dus dat men zich in de kusthaven al langer zorgen maakt omtrent de Pierre Vandammesluis, inmiddels ruim dertig jaar oud, als enige toegangspoort tot de Zeebrugse achterhaven. De vorige Vlaamse regering nam het SHIP-project op in het regeerakkoord. De zittende besloot tot nieuw studiewerk (lees: verdaging, nvdr.) rond de ideale locatie voor de bouw van een tweede zeesluis. Dat leidt in West-Vlaamse werkgeverskringen tot frustratie terwijl men gelijktijdig beseft dat een investering van zowat 1 miljard euro in krappe budgettaire tijden niet voor de hand ligt. Diezelfde frustratie heerst ook omtrent het blijvende acute gebrek aan bedrijfsterreinen in de regio. “In de voorbije tien jaar werden door de overheid geen nieuwe bedrijventerreinen aangesneden,” luidt het bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

De enige bedrijfsterreinen die in een recent verleden in de Brugse regio tot stand kwamen, waren het resultaat van een privaat initiatief. Hun snelle opname levert voor de regionale werkgeversorganisatie het overduidelijke bewijs dat de nood groot is.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen verheugt zich in de bereidheid van voogdijminister Ben Weyts om de Transportzone van Zeebrugge in noordelijke richting uit te breiden.

“Echter, het gaat amper om een 7-tal hectaren, die pas kunnen worden gerealiseerd na inkleuring in het GRUP. Voorts dient ook de stad Brugge nog een aantal stappen te ondernemen,” verduidelijkt regio-voorzitter Ludo Lievens.

Uitbreiding in zuidelijke ligging zou een niet gepreciseerd aantal bijkomende hectaren kunnen opleveren. Echter, die uitbreiding in die richting is zeker niet voor de hand liggend omwille van zijn status van agrarisch gebied.

In de Maritieme Logistieke Zone van Zeebrugge is nog behoorlijk wat ruimte voorhanden voor mogelijke huisvesting van bedrijfsactiviteiten. Zolang de “Wet Major”, onder druk van Europa, niet wordt aangepast, lijkt hier weinig kentering in te zullen komen.

Voka - Kamer van Koophandel blijft derhalve zijn hoop vestigen op de site langsheen de Blankenbergse Steenweg, waar ook het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge zou worden gevestigd.

“In het noorden van die zone zou zowat 60 hectaren, rechtover De Blauwe Toren, kunnen worden ontwikkeld,” weet Lievens.

Maar ook dat dossier moddert al jaren aan. De eventuele inplanting van een “Europees” voetbalstadion op die zone heeft momenteel twijfel veroorzaakt rond de ontsluiting van het geheel. En die twijfel situeert zich ook op andere vlakken.

“De aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Zedelgem van zowat 25 hectaren als mogelijk alternatief is nog steeds als heel voorwaardelijk te bestempelen”, zo nog de regio-voorzitter.

SHIP-project

Intussen blijft de haven van Zeebrugge ijveren voor een tweede sluis. Het SHIP-project (Strategisch HavenInfrastuurProject) mikt op de verbetering van de nautische toegankelijkheid en de ontwikkeling van de westelijke achterhaven. In concreto zou de compleet verouderde Visartsluis tot een open vaargeul worden omgebouwd en meer landinwaarts een nieuwe zeesluis worden gebouwd.

“De vorige voogdijminister wou dat kunstwerk op de voormalige Carcoke-site realiseren. Haar opvolger gelastte echter nieuw studiewerk naar de meest optimale locatie van een tweede sluis,” zo klinkt het. Waarmee het dossier opnieuw over de huidige legislatuur wordt getild.

Ander belangrijk ontsluitingsproject voor de kusthaven blijft, voor de regionale werkgevers, het mogelijk maken van achterlandverbindingen met een veilige vaarroute voor binnenvaartschepen van Zeebrugge naar de Schelde-Rijn, via de Westerschelde. Daarbij wordt gedacht aan een verbinding voor binnenvaartschepen via een soort kanaal op zee, met een dam voor de kust op het niveau van de waterspiegel. FOD MOW voert momenteel onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het project dat complementair met het project Stadsvaart is. Dat laatste blijft beperkt tot binnenvaartschepen van maximaal 2.500 ton.

Nieuwe beurshal

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen toont zich intussen wel verheugd over de recente beslissing om de bestaande Beurshal af te breken en door nieuwe accommodatie - voor kleinschalige events - te vervangen.

“Niets belet dat in de toekomst een grotere beurshal in de Brugse stadsrand wordt gerealiseerd,” stelt Lievens, impliciet verwijzend naar de plannen die projectontwikkelaar Global Estate Group hiervoor had.

Andere positieve evoluties voor de regionale werkgeversorganisatie zijn de snelle vordering van de aanleg van de A11, de omvorming van de Expressweg tot een volwaardige autosnelweg en de federale Spoorsubsidie voor gecombineerd en verspreid spoorvervoer.