Lokale gemeenschappen in Dessel en Mol krijgen eeuwigdurend fonds

In Dessel werd het Lokaal Fonds officieel boven de doopvont gehouden. Het fonds zal eeuwenlang projecten en activiteiten steunen in de regio Dessel en Mol. Het is een initiatief van NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) en de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol).

Het Lokaal Fonds werd opgericht als onderdeel van het project rond de oppervlakteberging van radioactief afval in Dessel. Om de bergingsinstallatie op hun grondgebied te kunnen aanvaarden, hebben de lokale gemeenschappen van Dessel en Mol verschillende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden gingen over veiligheid, milieu en gezondheid, financiering, tewerkstelling, inspraak en participatie, kennisbeheer, … De partnerschappen vroegen ook de oprichting van een fonds dat de inwoners van de gemeenten Dessel en Mol ten goede zal komen. NIRAS werkte alle voorwaarden uit in samenwerking met de partnerschappen.

Het beginvermogen van het Lokaal Fonds zal tussen 90 en 110 miljoen euro bedragen en wordt door de afvalproducenten gefinancierd. Uniek aan het Lokaal Fonds is dat het, naar analogie met het Nobelfonds, zichzelf gedurende eeuwen in stand zal houden. Door het beginvermogen te beleggen, zullen ook de volgende generaties de opbrengsten kunnen gebruiken om projecten en activiteiten te financieren.

NIRAS en de partnerschappen hebben de oprichting van het Lokaal Fonds jarenlang intensief voorbereid. Op 3 juni j.l. gaven zij, tijdens de officiële stichting, de fakkel door aan de bestuurders van het Lokaal Fonds. Hun eerste taak is om het fonds operationeel te maken. De financiering van het fonds is gekoppeld aan de vergunning voor de bouw en exploitatie van de oppervlaktebehandelingsinstallatie. Pas wanneer het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleair Controle) die vergunning verleend heeft, wordt het fonds gevuld. Omdat dit meer tijd in beslag neemt dan voorzien, heeft NIRAS een voorschot op het beginvermogen van 1 miljoen euro vrijgemaakt.