Agoria pleit voor nominale belastingsvoet van 22%

Technologiebedrijven creëren 10.000 jobs in drie jaar

In 2015 engageerde Agoria, de federatie van de technologische industrie, zich tot de creatie van 10.000 jobs tegen eind 2020. Het ziet ernaar uit dat die doelstelling twee jaar eerder zal worden gehaald. De technologiebedrijven plukken duidelijk de vruchten van de tax shift en de indexsprong. Ook in de toekomst zullen die banen blijven creëren, voorspelt Marc Lambotte, ceo van Agoria. Voorwaarde is wel dat het omgevingskader gunstig blijft, dat het loonaandeel binnen de totale toegevoegde waarde beneden de 77% blijft en er verder werk wordt gemaakt van een verlaging van de vennootschapsbelasting. “Na de aangekondigde verlaging van de nominale belastingsverlaging van 33% naar 25%, moeten we in een volgende fase inzetten op een verdere vereenvoudiging tot 22%, dit alles binnen een transparant systeem zonder uitzonderingsstelsels,” zo luidt het. Daarmee lijkt de federatie in te gaan tegen het lobby-werk van bepaalde van zijn grote leden.

Agoria toont zich tevreden met het geleverde regeringswerk. In de voorbije zeven kwartalen, voorafgaand aan medio dit jaar, trok de economische activiteit van de technologische industrie licht aan. Verheugend is vast te stellen dat die groei zich in alle sectoren aftekent. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2016 groeide de omzet van de technologische industrie in België met 4% tot 119,2 miljard euro.

“Voor heel 2017 is er een toename van de omzet met 3 miljard euro. Dat is gigantisch”, aldus Lambotte. “Zeker indien die wordt afgezet tegen bijvoorbeeld het totaalbudget van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat 4,5 miljard euro bedraagt”.

Positief is eveneens dat de Belgische technologische bedrijven een broos herstel hebben ingezet op de exportmarkten over de hele wereld. Die kentering werd ingezet in 2015. Opmerkelijk: in de voorbije 25 jaar kalfde dat marktaandeel jaar na jaar af.

Ook dit jaar stevent de technologische industrie af op een groei met 3%, waarbij IT-solutions voor de sterkste groeidynamiek blijven zorgen. Voor volgend jaar stelt Agoria een groei van 2,5% voorop.

Met een totaal investeringsvolume van 4 miljard euro zetten de technologiebedrijven in dit land de beste prestatie van het lopende decennium neer.

Groeiende tewerkstelling

Ondanks het débacle van Caterpillar, waarbij 3.200 jobs verloren gingen, creëert de technologische industrie dit jaar netto 2.300 jobs. Voor volgend jaar stelt de technologiefederatie 3.600 nieuwe arbeidsplaatsen in het vooruitzicht. In 2016 werden nagenoeg 3.500 jobs geschapen. “Kortom, tegen eind 2018 zullen we de 10.000 nieuwe jobs die we in 2015 tegen 2020 in het vooruitzicht stelden, twee jaar vroeger dan aangekondigd halen”, stelt een duidelijk tevreden Lambotte.

Een en ander staat in schril contrast met de periode 2008-2015 toen de technologische industrie jaarlijks 4.000 jobs zag verdampen. “Zonder tax shift en indexsprong had die dramatische evolutie zich doorgezet”, luidt het.

Verdere vereenvoudiging vennootschapsbelasting vereist

Nederland hanteert momenteel een nominale aanslagvoet in de vennootschapsbelasting van 21%. Frankrijk gaat in 2022 naar 25%. Het Europees gemiddelde bedraagt 22%. Dat is niet toevallig de nominale aanslagvoet die Agoria binnen de vennootschapsbelasting voorstaat. Tussen 2011 en 2016 klom de effectieve belastingsvoet in België van 27,40 naar 32,14%. De in het Zomerakkoord aangekondigde maatregelen roepen die nefaste tendens een halt toe. De federale regering wil tegen 2020 het basistarief binnen de vennootschapsbelasting naar 25% herleiden.

Marc Lambotte: “Agoria dringt aan op een verdere aanpassing (“vereenvoudiging”, zo luidt het) van het basistarief in de vennootschapsbelasting, in een tweede fase, naar 22%. Als federatie van de technologische industrie pleiten we voor een afschaffing van de fiscale “koterijen” (lees: uitzonderingsmaatregelen, nvdr.). De federale regering voorziet in 600 miljoen euro extra steunmaatregelen voor de bouw om het banenverlies tegen te gaan, maar ook in de technologische industrie gingen in een recent verleden bijzonder veel banen teloor. Voor elk half miljard uitzonderingen kan het vennootschapstarief met 0,8% dalen”. Instemmen met uitzonderingsmaatregelen en fiscale gunsten voor bepaalde niches of het behoud van de notionele intrestaftrek is voor Agoria dan ook uit den boze.

Een begrijpelijke houding. Aan de tax shift kleeft een geraamd kostenplaatje van 5,3 miljard euro, terwijl de aangekondigde maatregelen uit het Zomerakkoord 5,8 miljard euro zouden moeten opleveren. De hervorming van de notionele intrestaftrek moet daarvan 2,2 miljard euro opleveren. Morrelen aan die premisse, onder druk van bepaalde lobbygroepen, dreigt de eventuele verdere “vereenvoudiging” van de vennootschapsbelasting te hypothekeren.

Overheidsapparaat verder afslanken

Voorts blijft het te vette overheidsapparaat Agoria een doorn in het oog. “De overheidsuitgaven raken maar niet onder controle. Die stegen in tien jaar tijd van 166 miljard euro (48,2% van het BBP) naar 227 miljard euro (53,7%), met een lichte daling tussen 2014 en 2016. Terwijl het BBP in die periode met 22% toenam, stegen de overheidsuitgaven met ruim 35%. Die situatie is onhoudbaar en maakt een faillissement onafwendbaar”, aldus Lambotte. Er dient derhalve fors gesnoeid in de pensioenen (lees: gelijkschakeling van de pensioenen in de private en de overheidssector, nvdr.), de gezondheidszorg en de ambtenarenlonen. Andere besparingsmogelijkheden schuilen in de digitale transformatie van de administratie, naar analogie met de industrie en de dienstensector, de overstap naar generische geneesmiddelen in de gezondheidsindustrie en de aansporende activering, “op een positieve manier”, van werkzoekenden.