België en Nederland starten elektronische gegevensuitwisseling om sociale fraude te stoppen

België en Nederland zetten een nieuwe stap om grensoverschrijdende sociale fraude op te sporen. De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer, en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara Van Ark, ondertekenden daartoe een verklaring. De bevoegde administraties, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), het Nederlandse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Stichting Inlichtingenbureau (IB), ondertekenden een overeenkomst om voortaan gegevens uit te wisselen.

De uitvoeringsorganisaties gaan zo op zoek naar personen die onrechtmatig (bijstands- of werkloosheids)uitkeringen ontvangen. Ook illegale detachering komt zo beter aan het licht. De samenwerking helpt om sneller fraude vast te stellen en deze terug te vorderen.

De ondertekening geeft ook gevolg aan de oproep tot samenwerking die werd gedaan tijdens de Benelux-toppen van eerste ministers en past binnen een Benelux-intentieverklaring over meer multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude. Momenteel vinden er tussen de Benelux-landen reeds gemeenschappelijke acties plaats van de arbeidsinspecties.