Zoektocht naar extra containerbehandelingscapaciteit in Antwerpse haven bijna afgerond

De containertrafiek in de Antwerpse haven realiseert jaar na jaar recordcijfers, maar loopt wel tegen zijn grenzen aan. Om aan de verwachte groei tot 2030 te beantwoorden onderzocht de Vlaamse overheid in de voorbije twee jaar de verschillende opties voor extra containerbehandelingscapaciteit in het Antwerpse havengebied. Vorige maand werden de tussentijdse resultaten en het verder studietraject toegelicht.

Niet alleen de economische belangen werden voorop gesteld tijdens de studie, ook leefbaarheid, leefmilieu, landbouw, mobiliteit, veiligheid en onroerend erfgoed speelden een rol. Daarom gingen de onderzoekers ook na hoe logistiek-industriële gronden binnen het havengebied optimaal kunnen worden ontwikkeld en op welke manier de waterweg, het wegennet en het spoornetwerk het best kunnen worden ingezet. Negen projecten kwamen in het project aan bod, waarbij de capaciteit van de onderzochte alternatieven tussen de 6,4 en 7,1 miljoen twintigvoetcontainers ligt. Onderzoekers gingen uit van hoge en lage groeiscenario’s en ook de “worst case”-effecten op mens en milieu werden onderzocht.

Op basis van de verschillende onderzoeken en de resultaten van het gevoerde overleg stelt de Vlaamse overheid het negende alternatief voor in het voorontwerp voorkeursbesluit. In dit alternatief wordt de nodige extra containerbehandelingscapaciteit gerealiseerd door het uitbreiden van de Noordzeeterminal aan de zijde van de Zandvlietsluis, het realiseren van een containerterminal door demping van het Noordelijke Insteekdok, het voorzien in dedicated binnenvaartligplaatsen aan de oostelijke zijde van het Doeldok, het realiseren van een containerterminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis en het realiseren van een getijdendok dat aanzet dwars op het Deurganckdok en een bocht maakt in zuidwestelijke richting. Industrieel-logstieke gronden worden ingepland op de vlakte van Zwijndrecht en in de onmiddellijke omgeving van het tweede getijdendok. De multimodale ontsluiting tot op het hoofdnet wordt gerealiseerd door laad- en loscapaciteit voor de binnenvaart en het spoorvervoer in de onmiddellijke nabijheid van de extra containerbehandelingscapaciteit en de realisatie van de Westelijke Ontsluiting tot aan de rotonde Watermolen.

Het voorontwerp voorkeursbesluit met actieprogramma zal in december aan de Vlaamse regering worden bekend gemaakt. Rond de jaarwisseling buigen de adviesinstanties zich over het voorstel. En in het voorjaar van 2019 zal de Vlaamse regering een ontwerp voorkeursbesluit voorlopig vastleggen. Daarna kan de bevolking uit de ruime omgeving zich gedurende 60 dagen uitspreken tijdens het openbaar onderzoek. Eens alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, zal de Vlaamse regering een definitieve keuze maken.