Nieuwe Vlaamse oproep groene warmte fors uitgebreid

Geïnteresseerden kunnen intekenen op een nieuwe, fors uitgebreide call groene warmte van de Vlaamse overheid. Voortaan komen ook biomassacentrales kleiner dan 1 MW en stadsverwarming en -koeling in aanmerking. Het is voor het eerste dat deze uitgebreide call wordt georganiseerd.

In het Warmteplan 2020 is een tweejaarlijkse evaluatie van de calls groene warmte, restwarmte en biomethaan opgenomen. Uit de evaluatie bleek dat de vraag naar steun voor nieuwe warmtetechnieken toeneemt. Voortaan zullen dus ook meer innovatieve technologieën naar steun kunnen meedingen.

Vooralsnog kwamen voor de call groene warmte enkel biomassa-installaties vanaf 1 MWth voor ondersteuning in aanmerking. Die categorie wordt uitgebreid naar installaties vanaf 300 kWth. Voorwaarde is wel dat ook deze installaties professioneel worden uitgebaat, dat eigenaars een opleiding volgen en dat de emissies onder controle worden gehouden. Dergelijke kleine biomassa-installaties kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de verwarming van een kleine nieuwbouwwijk en een school, of een kleine handelszone.

In de vernieuwde call restwarmte kan steun worden aangevraagd voor een apart warmtenet of voor een aparte transportlijn. Deze investering komt in aanmerking voor steun als het net voor 50% gevoed wordt door restwarmte of groene warmte, of uit een combinatie van beide. Indien een steunaanvraag voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling wordt ingediend, is een belangrijke voorwaarde dat het net in de toekomst verder kan worden uitgebreid.

Om in aanmerking te komen voor steun, houdt deze call voor het eerst ook rekening met de beoogde CO2-besparing bij de ingediende projecten. Hoe meer CO2-uitstoot wordt teruggedrongen, hoe meer kans een project maakt om steun te ontvangen.

Bij de vorige calls groene warmte, raakte de enveloppe niet volledig uitgedeeld.