Are you brexit ready? (2)

Belgische douaneformaliteiten na de brexit

Bij een harde brexit verlaat het VK met de Europese Unie ook de interne markt. Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. Zodra de brexit een feit is, moet u voor zendingen naar het VK meer documenten voorleggen dan enkel een factuur. Alleen al het aantal uitvoeraangiftes zal na de brexit stijgen met maar liefst 47%, zo luidt de prognose van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). Maar douaneformaliteiten houden nog veel meer in. Zo bereidt u zich voor!

Investeer in kennisopbouw en ICT

Exportaangiftes opmaken en indienen. Goederen en documenten voorleggen voor controle. Invoerrechten of andere heffingen betalen. Door de brexit komen veel Vlaamse kmo’s voor het eerst met dit soort douaneformaliteiten in aanraking.

Om uw vuurdoop voor te bereiden, is het essentieel om nu al uw administratieve kennis bij te spijkeren en specifieke softwarepakketten uit te rollen. Organisaties als Syntra en Voka bieden cursussen aan om die knowhow intern op te bouwen.

De volgende aspecten verdienen hierbij uw aandacht:

-  Belgisch EORI-nummer

Vraag eerst uw EORI-nummer aan (Economic Operators’ Registration & Identification). Dit geldt als identificatiebewijs voor uw bedrijf tijdens douaneprocedures. Een aanvraag indienen kan via: financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financiën-eori/eori

-  Uitvoeraangiftes

Stel, uw goederen staan na de brexit klaar om naar het VK verscheept te worden. Vóór ze het douanegebied kunnen verlaten, moet u een uitvoeraangifte indienen via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA), het aangiftesysteem van de Belgische douane. Beschikt u over de nodige achtergrondkennis en eigen douanesoftware? Dan kan u die klus zelf klaren. Als de aankoop van zo’n softwarepakket geen optie is of u de juiste knowhow niet in huis heeft, kan u de aangifte ook via een douanevertegenwoordiger laten regelen.

Dat gebeurt zo: het douanekantoor van uitgang – neem nu de haven van Zeebrugge – stelt de effectieve uitvoer van uw goederen vast. Vervolgens stuurt die u, de aangever, een elektronisch bericht zodat u Exemplaar 3 van de douaneaangifte kan afdrukken.

-  BTW bij uitvoer van diensten

Wanneer het VK een derde land wordt bij een harde brexit, hoeft u geen BTW aan te rekenen op de verkoop van diensten aan het VK. Het leveren van diensten aan derde landen is niet onderworpen aan BTW. Er wordt ook geen douanecontrole op uitgevoerd.

U kan uw factuur opstellen zonder BTW. Deze vrijstelling van BTW is toegelaten op basis van artikel 21 van het BTW-wetboek omdat de dienst buiten de EU plaats vindt. De plaats waar de dienst wordt verondersteld plaats te hebben gevonden, is die van de ontvanger van de dienst. In dit geval is dat dus het VK, een derde land bij een harde brexit.

Meer info: financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/btw

-  Accijnzen

De brexit brengt ook extra procedures met zich mee voor de export van accijnsgoederen zoals alcohol en tabak. Bovenop de EMCS-formaliteiten die u nu al toepast voor de controle van accijnsbewegingen, moet u ook uitvoeraangiftes indienen in het PLDA-aangiftesysteem. Cruciaal is dat u de informatie-uitwisseling tussen beide systemen naadloos op elkaar afstemt door uw administratieve en IT-processen aan te passen. Ook hiervoor kan u een douanevertegenwoordiger in de arm nemen.

Let wel: het opmaken van elektronische administratieve documenten (e-AD’s) voor accijnsgoederen onder schorsing van betaling kan u niet uitbesteden. Daar moet u zelf voor instaan vanuit uw belastingentrepot. Duidelijk communiceren met uw douanevertegenwoordiger is in dat geval essentieel om alle administratieve processen op elkaar af te stemmen.

Meer info: financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/accijnzen

Voor een overzicht van alle douaneformaliteiten, surf naar de website van de FOD Financiën: financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

“Moet ik na de brexit hoge invoerrechten betalen?”

Bereiken de EU en het VK geen akkoord, dan wordt er teruggevallen op de tarieven van ‘meest begunstigde natie’ van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Concreet: voor duizenden producten gelden dan opnieuw invoerrechten van doorgaans rond de 5%. Al kan dit in bepaalde gevallen oplopen tot 40%.

Wordt het onderhandelde terugtrekkingsverdrag alsnog geratificeerd, dan zullen geen invoerrechten moeten betaald worden gedurende de overgangsperiode.

“Zal ik de oorsprong van mijn goederen moeten aantonen?”

Als onderdeel van een handelsverdrag kunnen het VK en de EU al dan niet beslissen om een oorsprongsprotocol op te stellen. Of en hoe u de oorsprong van uw goederen moet aantonen, hangt af van wat er eventueel in zo’n oorsprongsprotocol wordt bepaald. Stel, het VK legt na de brexit importquota’s of embargo’s op. In dat – weinig waarschijnlijke – geval, moet u niet-preferentiële oorsprongsbewijzen voorleggen. Die certificaten worden uitgegeven door uw lokale Ka-mer van Koophandel. Omgekeerd: komt er een vrijhandelsakkoord met gunstigere importtarieven voor goederen van Europese bodem, dan moet u de oorsprong van de goederen aantonen via preferentiële oorsprongsbewijzen. Die worden ofwel uitgegeven door de douane, ofwel dient u ze zelf op te stellen.

Meer info op: www.economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/verkeer-van-goederen-en/brexit-