Are you brexit ready? (9)

Contracten na de brexit

Ook al bestaat er rond de brexit nog veel onzekerheid, toch kan u zich al voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Bij een nieuwe economische situatie horen immers nieuwe regels die moeten worden weerspiegeld in nieuwe en bestaande contracten. Er bestaan verschillende contractclausules die u daarbij kunnen helpen.

In principe is een contract bindend en blijven alle bestaande contractuele regels en voorwaarden ook na de brexit gelden. Maar met het oog op de brexit is het voor alle betrokken partijen belangrijk om hun contractuele verplichtingen te herzien. Daarbij moet u rekening houden met:

Nieuw regelgevend kader

Door de EU te verlaten, stapt het VK uit het bestaande Europese regelgevende kader voor handel. De concrete gevolgen daarvan zijn nog niet meteen duidelijk, aangezien het in eerste instantie de bedoeling is om de bestaande regels te behouden. Niettemin zullen op termijn nieuwe regels worden ingevoerd en wijzigen enkele economische parameters, zoals het vrij verkeer van goederen. Daarmee rekening houden bij contractuele overeenkomsten – bijvoorbeeld met een heronderhandelingsclausule of partijbeslissing – kan uw bedrijf later veel zorgen en kosten besparen.

Douaneformaliteiten

Volgens haar huidige standpunt geeft de Britse regering haar toegang op tot de interne Europese markt. Daardoor worden bepaalde douaneformaliteiten van kracht met een mogelijke impact op handelsovereenkomsten tussen Vlaamse en Britse bedrijven. Kijk daarom goed na of er zogeheten ‘incoterms’ in uw contracten staan – zoals de DDP (Delivery Duties Paid). Daarover nu al duidelijke afspraken maken met uw handelspartners, of toch op zijn minst de ruimte creëren voor een dialoog en mogelijke contractwijzigingen, voorkomt latere misverstanden en frustraties.

Voordelen aangepast contract

1. Verbeterde samenwerking: door proactief om te gaan met de mogelijke gevolgen van de brexit, toont u bereidwilligheid om een relatie op lange termijn te vrijwaren.

2.  Een goede reputatie bij uw commerciële relaties: door uw contracten ernstig te nemen, stelt u zich op als een professionele commerciële partner.

3.  Tijdswinst: door uw contracten nu te optimaliseren voor de brexit, vermijdt u latere discussies. Dat bespaart alle betrokken partijen zorgen en tijd

Voorbeelden van clausules voor uw nieuwe én bestaande contracten

•           partijbeslissing

            Een partijbeslissing laat u toe om bepaalde onderdelen van een overeenkomst eenzijdig te wijzigen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld om andere leveringstermijnen op te leggen of zelf de prijszetting van de overeenkomst aan te passen. Hiervoor is dan niet opnieuw het akkoord nodig van de andere contractpartij.

•           heronderhandelingsclausule

            Aangezien de uitkomst van de brexit nog onzeker is, is het een goed idee om een heronderhandelingsclausule op te nemen in nieuwe en bestaande contracten. Bij ingrijpende wijzigingen in de economische situatie, kan de overeenkomst dan herbekeken en aangepast worden aan de nieuwe realiteit. Zo vermijdt u ongunstige of onevenwichtige contractuele verplichtingen en eventuele financiële verliezen.

•           aangepaste beëindiging van het contract

            Indien de oorspronkelijke voorwaarden waaronder het contract werd afgesloten té ingrijpend veranderen, kan deze clausule worden aangewend om het contract te beëindigen. Zowel u als uw handelspartner stemmen er dan mee in dat het niet langer opportuun is om de overeenkomst verder te zetten en beëindigen zo de samenwerking.

•           aansprakelijkheidsbeperkingen

            Tot slot kan u ook uw aansprakelijkheidsrisico contractueel beperken. Dit is bijvoorbeeld van belang indien de brexit het onmogelijk maakt om de afgesproken leveringstermijnen na te komen. Hierbij brengt u samen met uw zakenpartners idealiter ook in kaart wat de gevolgen zijn van een vertraging bij de uitvoering van één contract op de uitvoering van volgende contracten. Denk bijvoorbeeld aan producten die na de levering worden verwerkt in samengestelde producten.

3 tips voor het herzien van contracten na de brexit

Kaart de herziening van uw contracten zo snel mogelijk aan bij uw partners, voordat de brexit effectief van kracht wordt. Zonder tijdsdruk zal de onderhandeling constructiever verlopen. Bovendien geeft het aan dat u waarde hecht aan de samenwerking en bevordert het de ontwikkeling en/of bestendiging van een relatie op langere termijn.

Houd rekening met de volledige commerciële keten van uw bedrijf, van leverancier tot afnemer. Als uw organisatie bijvoorbeeld grondstoffen afneemt van een Brits bedrijf en een eindproduct verkoopt binnen Europa, zal de brexit niet alleen een impact hebben op die eerste relatie. Herzie dus alle contracten binnen de keten, niet enkel die met Britse partners.

Maak gebruik van de juridische dienst van een beroepsvereniging of sectorfederatie: zij hebben vaak gespecialiseerde diensten, tools en adviseurs die kmo’s en andere bedrijven bijstaan bij ingrijpende wijzigingen in het ondernemerslandschap. Of  laat u bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in commerciële contracten.

Meer sectornieuws

Agenda