Vlaamse regering keurt “Ventilus”-project goed

De Vlaamse regering heeft de startnota voor de realisatie van “Ventilus” goedgekeurd. “Ventilus”, een nieuw hoogspanningsproject in West-Vlaanderen, moet over enkele jaren onder meer de bijkomende productie van windenergie op zee aansluiten. Het tracé voor “Ventilus” ligt nog niet vast. Dat zal gebeuren na inspraak van de bevolking en belangenorganisaties.

Er wordt ook in een link voorzien met het bestaande Stevin-tracé dat sinds 2017 operationeel is. Door beide projecten aan elkaar te koppelen, wordt het Belgische elektriciteitsnet robuuster en betrouwbaarder. Dankzij “Ventilus” zou op termijn ook een tweede onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk zijn, naast het bestaande Nemo Link-project dat sinds begin dit jaar in bedrijf is.

“Ventilus” wordt een 380 kV hoogspanningstraject met een capaciteit van 6 GW. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt een nieuwe luchtlijn gepland tussen de bestaande “Stevin”-as en het hoogspanningsstation in Avelgem. Het exacte traject is nog niet bepaald. In de startnota van de Vlaamse regering wordt een overzicht gegeven van mogelijke opties en ook voor de andere onderdelen van “Ventilus”.

Om het tracé te bepalen, kiest de Vlaamse overheid, samen met Elia, resoluut voor een participatieve aanpak. Zo kwam de startnota tot stand in nauwe samenwerking met diverse stakeholders. Inwoners van de 25 betrokken gemeenten worden in de loop van mei en juni uitgenodigd voor infomarkten die op tien plaatsen in West-Vlaanderen zullen worden georganiseerd.

“Ventilus” is een belangrijke stap in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Qua elektriciteitsproductie is West-Vlaanderen niet langer de periferie maar een toegangspoort voor groene stroom uit zee en op land. Het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen moet daarom aangepast worden aan die nieuwe functie want de bestaande hoogspanningsverbindingen zitten reeds op hun limieten.

In concreto bestaat “Ventilus” uit verschillende onderdelen:

  • de kabels van de offshore-platformen van Elia (waarop de nieuwe offshore-windmolenparken zullen aansluiten) en een eventuele interconnector van het Verenigd Koninkrijk vanuit de aanlandingslocatie naar een nieuw hoogspanningsstation.
  • een nieuw hoogspanningsstation waar de elektriciteit van de windmolenparken getransformeerd wordt naar een hoger spanningsniveau. Een conversiestation om de stroom vanuit het Verenigd Koninkrijk (gelijkstroom) om te zetten naar stroom die in het Europese elektriciteitsnet wordt geïntegreerd (wisselstroom).
  • een nieuwe, bovengrondse luchtlijn die de verbinding maakt tussen het nieuwe hoogspanningsstration en het hoogspanningsstation in Avelgem. Deze luchtlijn zal uitgebaat worden op het hoogste spanningsniveau 380 kV en een capaciteit hebben van 6 GW.
  • een verbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation en het bestaande Stevin hoogspanningsstation in Brugge.
  • een hoogspanningsstation in Izegem om de bevoorrading voor de regio te waarborgen.

Meer sectornieuws

Agenda