Klimaatbeleid: technologische industrie reikt de hand

24/09/2019 OM 08:33 - Luc Willemijns
2d2e441538099e8549e1651e48d3a4c1
Het idee dat klimaatbeleid en industrie tegenpolen zijn, is stilaan aan het verdwijnen. En maar goed ook. De technologische industrie werpt zich op als groene industrie, die CSR of Corporate Social Responsibility au serieux neemt, zowel op vlak van interne werking als naar zijn producten en diensten. Er worden wereldwijd miljarden euro's geïnvesteerd in nieuwe onderzoeks- en productielijnen ter ondersteuning van het klimaat.

Op vlak van energie zijn er heel wat ontwikkelingen aan de gang, zowel op het globale als lokale energienet. Windmolenparken en zonnepaneelvelden zijn een onderdeel geworden van het globale energienetwerk. Voor de balancering van het energienetwerk zullen onder meer de batterijen van miljoenen elektrische wagens worden ingezet.

Ook op lokaal vlak wordt ingezet op elektrificatie van vervoer en energie-opslag gekoppeld aan multi-energy zones, waar energie-overschotten van verschillende bronnen maximaal worden benut om energietekorten te voeden. Gebiedsontwikkelaars, industriële spelers en lokale besturen alsook de netbeheerder en financiers gaan rond de tafel zitten om stappen te zetten in deze multi-energiebenadering.

Woningrenovatie

Op vlak van woningrenovaties zijn er grote uitdagingen: 80.000 woningen renoveren per jaar in Vlaanderen om een E-peil van 90 te halen. Klassieke renovatie, namelijk isoleren en dubbel glas, is verworven kennis. Echter ervoor zorgen dat de woning aansluit op de energie-grid en de bewoner betrokken partij is in zijn energieproductie en -consumptie, is een nieuw verhaal in de Belgische renovatiemarkt. De slimme meter komt eraan en zal de burger de mogelijkheid geven om meer te doen met zijn energie. In de nieuwbouw doet men het op energievlak goed, echter ontsnapt de koppeling tussen energie- en data flow aan de aandacht. Deze is nochtans cruciaal om de burger mee te trekken in het energieverhaal.

De lokale besturen kunnen als goede leerling het voorbeeld geven aan hun burgers door zelf hun openbare gebouwen aan te pakken. Door eerst een nulmeting uit te voeren en dan te gaan monitoren welke maatregel welke impact heeft en dit ook te communiceren naar de burger, wordt een sensibiliseringseffect gecreëerd.

Openbare verlichting

De openbare verlichting is een quick win voor lokale besturen. De omzetting van conventionele lampen naar LED-verlichting levert al snel een energiebesparing van 50% op. Beter is het als deze vervanging op een slimme manier wordt aangepakt en als bekeken wordt hoe deze verlichtingsinfrastructuur in een smart city-context kan worden ingezet.

Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit, die met zijn 22,5% de grootste bijdrage levert aan CO2-uitstoot in België (2017), valt er heel wat te winnen. Een mentaliteitswijziging is in eerste instantie nodig zowel voor verplaatsing van personen als van goederen. Deelsystemen, autonome voertuigen zonder gebruik van fossiele brandstoffen, mobiliteit/logistiek als een dienst (MaaS/LaaS), mobiliteits-hubs, intelligente weginfrastructuur voor alle vervoersmodi, drones, en daarbij gebruik makend van land, water, en lucht voor het transport, zullen de mobiliteitstransitie aansturen.

Momenteel is er van alles aan het bewegen in België, maar veel te kleinschalig en niet gecoördineerd. Nochtans zullen alle stukjes van de puzzel ingevuld moeten worden vooraleer de effecten op de mobiliteit te zien zullen zijn. Het is een én én verhaal: investeren in its/c-its, fietsinfrastructuur, MaaS, hubs, openbaar vervoer, …

Circulaire economie

Circulaire economie is de nieuwe trend rond duurzaamheid. Hier is nog een weg te gaan. Het zal in deze eerste fase een continue inspanning vergen om na te gaan wat technologisch haalbaar is en welke business-modellen mogelijk zijn. Eerste mooie voorbeelden dienen zich aan, bijvoorbeeld productiemachines, batterijen van elektrische bussen of binnenverlichtingsarmaturen die een tweede leven krijgen.

IoT, artificiële intelligentie en (Big) Data

Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie (AI) en (Big) Data zullen aan de grondslag liggen van de energie- en mobiliteitstransitie, en dit in combinatie met derde partijen die op de voorgrond treden om deze transities financieel mogelijk te maken via dienstenmodellen, participatieve financiering, collectieve projecten, etc.

Daarenboven is het de rol van de overheid om in het wetgevend kader te voorzien om innovatieve ontwikkelingen zijn ingang in de markt te laten vinden. Er moet worden over gewaakt dat het blijven hangen in pilootprojecten niet wordt aangemoedigd en dat schaalvergroting plaatsvindt door in te zetten op aankopen van innovatieve oplossingen.

Ecosystemen

De ontwikkeling van ecosystemen is onafwendbaar. Samenwerking tussen publieke en private sector dringt zich op om complexe uitdagingen aan te pakken. De tijd van klant/leverancier-relatie is voorbij. Bij een smart city-ontwikkeling zijn de systemen in een stad met elkaar geconnecteerd. Publieke entiteiten en leveranciers worden gedwongen om met elkaar samen te werken. De rol van "integrator" ontstaat en partnerships worden afgesloten.

Het klimaat belangt iedereen aan: jong en oud, grote of kleine speler, private of publieke sector. Iedereen zal op het eind van de rit een aandeel hebben in het klimaatbeleid elk volgens zijn mogelijkheden en capaciteiten. Er is veel dynamiek en goede wil aanwezig. Laat ons samen toewerken naar effectieve resultaten en impact waar we trots op mogen zijn.

Wilt u ook zelf aan de slag en de inspanningen van uw bedrijf op het vlak van duurzame ontwikkeling op een structurele wijze in kaart brengen? Het MVO Paspoort van Agoria biedt u hiervoor een handig stappenplan.

Download uw exemplaar op https://www.agoria.be/nl/MVO-paspoort.

Voor u geselecteerd

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.