De Vlaamse Waterweg en Vlaamse milieuverenigingen hernieuwen samenwerking

De Vlaamse Waterweg N.V., Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, V.Z.W. Durme, V.Z.W. Limburgs Landschap en ORCHIS ondertekenden op 5 september j.l. een nieuwe samenwerking.

De Vlaamse Waterweg beheert meer dan 1.000 kilometer bevaarbare rivieren en kanalen en zet volop in op de multifunctionaliteit van deze waterwegen en de erlangs gelegen oevers en terreinen. De transportfunctie, de waterbeheersing, het omgaan met natuurwaarden, ruimte voor recreatie en toerisme krijgen bij De Vlaamse Waterweg alle aandacht vanuit een integrale benadering van het waterwegennet. Sinds 2007 werkt het agentschap nauw samen met de milieuverenigingen. Die samenwerking werd thans hernieuwd en geactualiseerd.

Voor de duurzame uitbouw van het waterwegennet vormt een samenwerking met de milieuverenigingen immers een belangrijke meerwaarde. Zij zijn voor de ecologische functie belangrijke maatschappelijke gesprekspartners en beschikken over een substantiële kennis en ervaring. Door hun lokale aanwezigheid en werking kunnen deze milieuverenigingen eveneens actief mee helpen aan de realisatie van de ecologische doelstellingen van projecten van De Vlaamse Waterweg N.V.

Het duurzaam beheren van waterwegen en hun aangelanden is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappij verwacht dat er voldoende water is in periodes van droogte en dat wateroverlast in periodes van zware regenval of stormtij beperkt blijft. Dat vergt o.a. de uitvoering van het Sigmaplan met onder meer de aanleg van overstromingsgebieden die om een duurzaam beheer vragen.

Met de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst hernieuwen de verschillende partijen een duurzame samenwerking met wederzijds respect om de diverse functies van de waterwegen harmonieus met elkaar te verzoenen.