Duurzaamheid centrale pijler in Igepa’s toekomststrategie

Verdere diversificatie en digitalisering blijven belangrijke actiepunten

Igepa Belux (Aalter) hangt zijn toekomststrategie op aan drie assen, met name diversificatie, digitalisering en duurzaamheid. Een en ander gaat gepaard met een investeringsprogramma van ruim 1 miljoen euro. De diversificatie van de activiteiten is voornamelijk het gevolg van het inkrimpen van de traditionele markt, met name de grafische sector. De focus op digitalisering en duurzaamheid is het resultaat van de overtuiging dat het voor de komende jaren om twee differentiërende factoren gaat. Op duurzaamheidsvlak schuwt Igepa Belux binnen zijn sector de voortrekkersrol niet.

Als gespecialiseerd toeleverancier aan de grafische sector vatte Igepa Belux al enkele jaren terug een diversificatiestrategie aan. Op vandaag structureert het bedrijf zijn dienstverlening langsheen zes pijlers, met name Igepa Paper & Print, Igepa Viscom (grootformaat), Igepa Packaging, Igepa Cleaning, Ingepa Conversion (verwerking van kunststof) en Igepa Office.

Managing director Dirk Salens heeft het plastisch over drie tankers en drie speedboats. Het zijn inzonderheid de speedboats, in casu Igepa Viscom, Igepa Cleaning en Igepa Packaging die in de komende jaren voor bijkomende groeidynamiek moeten zorgen.

Dirk Salens: “Tien jaar terug legden we de basis van Viscom via een acquisitie. Sindsdien surfen we mee op de golven van de uitdeinende digitalisering met een uitgesproken interne groei. Het marktleiderschap binnen dit segment komt volgend jaar binnen bereik. Igepa Packaging bouwden we “from scratch” op. De e-commerce zorgt hier voor de groeidynamiek. Waakzaamheid blijft evenwel geboden omwille van de groeiende terughoudendheid in de markt tegenover verpakkingsmateriaal. Daartegenover tekent zich de toenemende substitutie van plastic door karton af. De fundamenten van Igepa Cleaning werden gelegd door de overnames van M&S Professional (Tubize, 2013) en Besto (Turnhout, 2015). Wellicht ronden we volgend jaar een bijkomende acquisitie af, inhakend op onze regionale diversificatie terzake”.

Digitalisering: klemtoon op connectiviteit

Op dit ogenblik verlopen zowat 30 à 35% van alle orderlijnen bij Igepa Belux elektronisch. Het bedrijf kan momenteel terugvallen op een stabiel ERP-systeem met een geïntegreerde webshop. Bedoeling is evenwel een tandje bij te steken in de voorthollende digitalisering. In die zin ontwikkelde het bedrijf een digitaal roadbook.

“We investeren in de ingebruikname van een productinformatie (PIM)-systeem, een professionele webshop en connectiviteit met zowel klanten als leveranciers. Bedoeling is op IT-vlak een breed ecosysteem uit te rollen, weliswaar met de nodige omzichtigheid op security-vlak”, aldus Salens.

De nood aan een performanter IT-systeem heeft ook te maken met de verbreding van de dienstverlening. Op cleaning-vlak bijvoorbeeld wil Igepa Belux meer zijn dan alleen maar distributeur. Het wil voor bepaalde klanten een dienstenportfolio met toegevoegde waarde uitrollen (voorraadbeheer, digitaal ondersteunde supply chains op maat, levering op afroep, …).

In Q1 van 2020 start Igepa Belux alvast met de uitrol van het PIM-systeem van Pimcore binnen de Viscom-divisie.

Duurzaamheidsstrategie: authenticiteit primeert

Igepa Belux hangt zijn duurzaamheidsbeleid op aan authenticiteit. Bovendien moeten de duurzaamheidsinitiatieven economisch rendabel zijn om kans op succes te maken.

“Het is van wezenlijk belang dat ook het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt om de vooropgezette duurzaamheidsdoelstellingen te halen”, beklemtoont onze gesprekspartner.

De groothandel legde alvast 2.500 zonnepalen op het dak van zijn distributiecentrum. Die dekken de eigen energiebehoefte quasi-integraal af.

Met het Portugese pulp- en papierbedrijf The Navigator Company (Setúbal) zet Igepa Belux een testproject op om de aanvoer van papier niet langer vanuit Rotterdam over de weg te verzorgen, maar over water om de goederen vanuit Antwerpen, via het kanaal Gent-Oostende, per lichter naar Aalter aan te voeren. Het “last-mile”-vervoer wordt met opleggers verzorgd.

“Nog dit jaar starten we het project op, dat de steun van De Vlaamse Waterweg geniet. Blijkt het project succesvol en economisch haalbaar, halen we jaarlijks tot vijfhonderd vrachtwagens van de weg. Ook andere papierleveranciers betonen interesse voor het project”, luidt het.

Samen met Natuurpunt, ten slotte, plant Igepa Belux op 17 november 2.500 bomen aan in natuurgebied Ganzeveld, eveneens te Aalter. Het initiatief wordt gekoppeld met een “Paper is Nature”-campagne en een mini-website bedoeld om de negatieve marktperceptie rond het gebruik van papier weg te vlakken.

“Mensen beseffen niet dat papier een natuurproduct is en blijft. Ze gaan er ten onrechte vanuit dat het gebruik van papier schadelijk is voor het milieu. De Europese papierindustrie getroost zich nochtans bijzonder veel inspanningen om dagelijks bomen aan te planten. De sector spendeert heel veel energie, tijd en geld aan het maximaal reduceren van milieuschade als gevolg van het gebruik van papier. De papierindustrie is leider op het stuk van de verwerking van duurzaam ontgonnen grondstoffen, hernieuwbare energie en gebruik van gerecycleerd materiaal. In Europa is het aandeel van gerecycleerde vezels inmiddels tot zowat de helft van de totale papierproductie opgeklommen”, aldus Salens, die beklemtoont dat die bevindingen wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Dat verklaart ook waarom Igepa’s “Paper is Nature”-campagne kan rekenen op de steun van bedrijven als Sappi, UPM, The Navigator Company, Lessebo, VPK, Bugo en Iggesund Paper.