Optimaal afvalbeheer bij bedrijven begint bij bewuste medewerkers

Afvalbeheer of waste management is een “hot topic” voor bedrijven. Een correcte afvalscheiding is niet enkel goed voor het milieu, het bespaart het bedrijf ook heel wat kosten. Gescheiden afvalstromen zijn goedkoper dan alles als restafval aan te bieden. Bedrijven hebben er dus alle baat bij om hun afval op de werkvloer te scheiden en te sorteren. Het geeft ook blijk van daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Afval wordt uiteraard niet enkel in thuisomgevingen geproduceerd. Dat is ook het geval op het werk. Bedrijfsafval bestaat uit diverse afvalstromen (papier, kunststof, verpakkingen, hout, glas, gevaarlijk afval, …). De verantwoordelijkheid voor het correct inzamelen van dat afval ligt bij de organisatie zelf. Correct inzamelen staat gelijk met goed gescheiden afval, dat zich optimaal laat recycleren.

Vlaanderen verplicht bedrijven om met een afvalinzamelaar samen te werken om zijn afval aan de bron te sorteren. De afvalstoffenheffing berust op het principe van “de vervuiler betaalt”. Sinds 1 juni 2018 geldt voor bedrijven overigens een nieuwe sorteerverplichting. Die verplicht hen niet enkel om de klassieke afvalstromen, zoals PMD en GFT, gescheiden aan te bieden, maar voert ook drie nieuwe stromen in, te weten plastic folies, recycleerbare harde kunststoffen en geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim).

Werknemersbetrokkenheid vereist

Zonder betrokkenheid van de werknemers zal een bedrijf er niet in slagen zijn afvalstromen naar behoren te sorteren. Aangewezen is alvast aan afvalpreventie te doen. Dat kan bijvoorbeeld door herbruikbare mokken en bekers aan te bieden, een teken-tablet te gebruiken in plaats van een papieren notitieblok of maximaal in te zetten op digitale facturatie. Zo reduceer je als bedrijf al voor een deel de eigen afvalberg.

Zero-waste blijft echter ook voor bedrijven een utopie. Vandaar dat de meest aangewezen oplossing bij optimaal afvalbeheer ligt. En dat begint bij het ondersteunen en aanmoedigen van de medewerkers door informatie over het belang van afvalscheiding te verstrekken en bewustwording te creëren. Dat kan door het gebruik van symbolen-stickers of afvalscheidingswijzers, afvalbakken met een specifieke kleur per afvalstroom, de juiste afvalzakken met geschikte dimensie, …

Binnen- en buitenomgeving

Optimaal afvalbeheer in bedrijfskringen houdt rekening met zowel de binnen- als buitenomgeving.

Gewone prullenbakken, pedaal- of afvalemmers op kantoor volstaan niet langer. Ze moeten steeds meer plaats ruimen voor modellen die sorteren al meteen mogelijk maken (duo-afvalbakken, afvalbakken met drie vakken, papierbakken, afvalbakken voor gescheiden afval, afvalbak voor keukenafval, …). Een correcte afvalinzameling in werkplaatsen, magazijnen of  ateliers behoeft extra aandacht omwille van de nog grotere diversiteit in de afvalstromen. Plastic folie is al een afvalstroom op zich, net zoals bijvoorbeeld het eerder aangehaalde piepschuim. Een en ander veronderstelt dat, naar gelang van de afvalstromen, specifieke vuilniszakken, rolcontainers of andere afvalrecipiënten zullen moeten worden ingezet. (Klein) Chemisch afval vraagt om aangepaste containers om de bijhorende risico’s in te perken.

Eenvoudige maatregelen en richtlijnen kunnen dan weer zorgen voor een proper bedrijfsterrein. Een goed bedrijfsbeleid verhindert dat her en der zwerfvuil opduikt. Dat heeft andermaal te maken met de betrokkenheid van onder meer de medewerkers die gebruik maken van de rokersruimte, picknick-tafels of het parkeerterrein. Ook hier is de aanwezigheid van geschikte afvalrecipiënten geboden.

Recycleren op de werkvloer

Recycleren van plastic, metaal of papier is uiteraard een zaak voor gespecialiseerde bedrijven. Dat neemt evenwel niet weg dat ook op de werkvloer van recyclage werk kan worden gemaakt. De mogelijkheden terzake zijn het grootst voor papier, dat in een kantooromgeving de voornaamste bron van afval vormt. Niet zelden kan de keerzijde van gebruikt papier voor klad- of notitiedoeleinden worden aangewend. Maximaal gebruik maken van oplaadbare batterijen is een milieuvriendelijker alternatief dan wegwerpbatterijen.

Kortom, bedrijven hebben er alle belang bij een goed uitgebouwd waste management-beleid in hun strategie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te bedden. Met milieubewuste medewerkers, die over de vereiste tools beschikken om het bedrijfsafval correct in te zamelen en te sorteren, komen ze al een heel eind ver.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Manutan N.V. (Brussel))

Meer info: 02/583.01.01 of www.manutan.be/afvalscheiding.