Antwerpen en VDAB gaan voor coherente en inclusieve aanpak arbeidsmarktuitdagingen

De stad Antwerpen en VDAB hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten die de nadruk legt op een coherente en inclusieve aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hiermee willen beide partners binnen vijf jaar de Antwerpse werkzaamheidsgraad naar 70% optrekken. Elk jaar moet een contingent van 180 Antwerpse werkzoekenden op de Oosterweelwerven aan de slag gaan. Tegen 2025 moeten 6.000 laaggeschoolde werkloze jongeren een job hebben.

Het stedelijke bestuursakkoord 2019-2024 “De Grote Verbinding” wil Antwerpenaren maximaal aan het werk krijgen. Het samenwerkingsakkoord met VDAB vertrekt van drie grote kernambities:
 

  • De Antwerpse werkzaamheidsgraad wordt opgetrokken van 64,2% naar 70%.
  • De Grote Verbinding en de grote industriële werven zijn een motor voor het dalen van de Antwerpse werkloosheid. Jaarlijks worden 180 Antwerpse werkzoekenden naar de Oosterweelwerven geleid.
  • 6.000 laaggeschoolde jongeren worden tegen 2025 naar werk geactiveerd.
     

Om deze kernambities te realiseren hebben de stad en VDAB zeven strategische doelstellingen geformuleerd. Zo gaat er onder meer bijzondere aandacht naar het activeren van werkloze jongeren, mensen met een leefloon, werkzoekenden met een arbeidsbeperking, langdurig werkzoekenden en anderstaligen met een arbeidsperspectief.

Daarnaast stellen ze vier grote stadsprojecten voor die als hefboom zullen werken in de realisatie van de ambities en de doelstellingen.
 

  • Het eerste project betreft jobs in “De Grote Verbinding”. De grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidprojecten langs de Ring, samen “De Grote Verbinding” genoemd, zorgen voor unieke opleidings- en tewerkstellingskansen in Antwerpen. Via verschillende maatregelen wil de stad zoveel mogelijk lokale werkzoekenden op de werven aan het werk krijgen.
  • Ook blijven de stad en VDAB sterk inzetten op de structurele tekorten en knelpunten in de speerpuntsectoren: bouw, industrie, metaal, chemie, haven en logistiek. In samenwerking met de sectoren wordt ingezet op de korte -, middellange - en lange termijnaanpak van deze knelpunten.
  • Op de onderwijs-arbeidsmarkt engageren de partners zich voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt door het stedelijke aanbod rond studie- en beroepskeuze uit te breiden, het duaal leren te versterken en knelpuntberoepen extra aandacht te geven in het onderwijs. De stad werkt het urgentieplan Area UP uit om meer jongeren te laten afstuderen met een kwalificatie en om ze betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Daarnaast gaan de stad en VDAB voor sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, onder meer via levenslang leren.
  • Zowel VDAB als de stad worden geconfronteerd met een groep die niet meer activeerbaar is naar betaalde tewerkstelling. Daarnaast zijn er mensen binnen verschillende zorgstelsels die mogelijk terug de instap naar werk - al dan niet met ondersteuning - kunnen maken. De partners onderzoeken hoe ze deze groep beter kunnen definiëren en bekijken welke innovatieve mogelijkheden ze lokaal en bovenlokaal kunnen inzetten om hen te activeren.