Steunmaatregelen voor de Vlaamse ondernemer: alles op een rij

Het corona-virus en de dwingende beslissingen opgelegd door de overheid zorgen voor ongeziene omstandigheden. Wellicht is het voor jou als ondernemer niet evident om je verplichtingen verder na te komen. Om hieraan tegemoet te komen, werden op verschillende niveaus maatregelen uitgevaardigd om de Vlaamse ondernemer te steunen. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen zoals ze bekend waren op 8 mei 2020.

Fiscaliteit en btw

Zit jouw onderneming in tijdelijke financiële moeilijkheden ten gevolge van het corona-virus? Dan kan je een beroep doen op volgende fiscale maatregelen:
 

 • Versoepeling van de vrijgestelde waardeverminderingen op achterstallige handelsvorderingen voor eenmanszaken en vennootschappen;
 • Mogelijkheid om een afbetalingsplan op te stellen voor de betaling van de bepaalde belastingen (BTW, bedrijfsvoorheffing, personen-, rechtspersonen- en vennootschapsbelasting) met vrijstelling van nalatigheidsintresten en boetes;
 • Uitstel tot eind november voor de betaling van de onroerende voorheffing;
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de personen-, vennootschaps-, rechtspersonen- en niet-inwonersbelasting gevestigd in een aanslagbiljet vanaf 12 maart 2020. Uitstel van betaling op aanvraag indien gevestigd vóór 12 maart 2020;
 • Verhoging van de belastingvoordelen voor de voorafbetalingen in het derde en het vierde kwartaal. Opgelet, voor vennootschappen geldt die verhoging niet indien er vanaf 12 maart 2020 een dividend wordt uitgekeerd of een kapitaalvermindering wordt gedaan;
 • Uitstel voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en vennootschappen niet-inwoners tot 7 maanden na het afsluiten van het boekjaar indien het boekjaar eindigt tussen 1 oktober 2019 en 30 december 2020;
 • Uitstel voor de indiening van de BTW-aangiften en intra-communautaire opgaven
  • Aangifte over februari 2020: termijn werd verlengd tot 6 april 2020
  • Aangifte over eerste kwartaal en maart 2020: termijn werd verlengd tot 7 mei 2020
  • Aangifte over april 2020: termijn werd verlengd tot 5 juni 2020
  • De termijn voor indiening van de jaarlijkse klantenlisting werd eveneens verlengd tot 30 april 2020;
 • Automatisch uitstel van twee maanden voor betaling van BTW:
  • Betaling over maandaangifte - februari 2020: termijn verlengd tot 20 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020: termijn verlengd tot 20 juni 2020
  • Betaling over kwartaalaangifte - eerste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020.
  • Betaling over maandaangifte - april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020
 • Ondanks het uitstel van de deadlines voor indiening van de btw-aangiften, zal een BTW-tegoed toch tijdig worden terugbetaald:
  • Aangifte februari 2020: terugbetaling uiterlijk 30 april mits indiening aangifte uiterlijk op 3 april 2020
  • Aangifte maart 2020: terugbetaling uiterlijk eind juni mits indiening aangifte uiterlijk op 3 mei 2020
  • Aangifte eerste kwartaal 2020: terugbetaling uiterlijk eind juni mits indiening aangifte uiterlijk 7 mei 2020 (geen bijzondere termijn)
    

Iedere maandaangever kon via de aangifte voor februari 2020 ook zijn BTW-tegoed terugvragen (in plaats van in de aangifte van maart 2020, per kwartaal). Vanaf de aangifte van april 2020 zal dit niet meer mogelijk zijn en kan het BTW-tegoed enkel nog maandelijks worden teruggevraagd voor de “starters” en de ondernemers die expliciet recht hebben op maandelijkse teruggave.

 • Uitstel van twee maanden voor betaling bedrijfsvoorheffing:
  • Betaling over maandaangifte - februari 2020: termijn verlengd tot 13 mei 2020
  • Betaling over maandaangifte - maart 2020: termijn verlengd tot 15 juni 2020
  • Betaling over kwartaalaangifte - eerste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020.
  • Betaling over maandaangifte - april 2020: termijn verlengd tot 15 juli 2020

Sociale zekerheid als zelfstandige en bijdrageplicht als werkgever

Als zelfstandige kan je vermindering van voorlopige bijdragen, uitstel van betaling of - in geval van ernstige financiële moeilijkheden - vrijstelling van bijdragen aanvragen via een vereenvoudigde procedure.

Bovendien voorziet de overheid in bijkomende ondersteuning door jou een crisis-overbruggingsrecht toe te kennen wanneer je door hen verplicht werd (geheel of gedeeltelijk) te sluiten of wanneer je door de omstandigheden genoodzaakt bent gedurende zeven opeenvolgende kalenderdagen jouw zaak te sluiten. Ben je zelf ziek? Dan maak je aanspraak op een ziekte-uitkering. De gebruikelijke voorwaarden zijn hier van toepassing.

Voor jouw werkgeversbijdragen kan je uitstel van betaling bekomen of een afbetalingsplan aanvragen. Wanneer je onmogelijk al jouw werknemers aan de slag kan houden, kan je een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Je mag jouw werknemers ook een aanvullende vergoeding geven naast de werkloosheidsuitkering zonder dat hierop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn. Zolang de aanvulling maar niet tot gevolg heeft dat jouw werknemer meer zou ontvangen dan wanneer hij gewoon zou werken. Aan al jouw werknemers die van thuis uit werken (ook aan diegenen die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten) kan je de bureauvergoeding tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap van 126,94 euro per maand toekennen en dit vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Bovendien dient hiervoor geen formele telewerkovereenkomst afgesloten te zijn tussen jou en jouw werknemer.

Hinderpremie of compensatiepremie

Wanneer je verplicht (deels of geheel) moest sluiten van de overheid, kan je rekenen op een hinderpremie ter waarde van 4.000 euro. Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid in een compensatiepremie van 3.000 of 1.500 euro wanneer je niet verplicht moest sluiten, maar jouw onderneming een omzetdaling kent van meer dan 60% in de periode van 14 maart tot 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.   

Financiële steunmaatregelen

Ook op financieel vlak word je extra ondersteund:

 • Je mag rekenen op een betalingsuitstel op jouw ondernemingskrediet waardoor je gedurende zes maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.
 • Maak je gebruik van de Startlening, Cofinanciering, Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z, dan moet je die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De opschorting van terugbetaling van kapitaal en/of interesten geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden.
 • Bovendien wordt tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uitgebreid voor de financiering van schulden tot twaalf maanden. Dit zorgt ervoor dat je ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot twaalf maanden een overbruggingskrediet kunt laten waarborgen.
 • Het garantiefonds Gigarant biedt nu een speciale corona-waarborg met meer flexibiliteit dan de gewone waarborgen. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van 1,5 naar 3 miljard euro. De termijn bedraagt maximaal zes jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen.
 • Daarnaast besliste de overheid tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het corona-virus zijn aangegaan. De overheid wil nieuwe kredieten tot 50 miljard garanderen voor niet-financiële ondernemingen. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht en gaat terug tot 1 april.
 • Als KMO kan je gebruik maken van achtergestelde leningen die op drie jaar en tegen een lage rentevoet moeten worden afgelost.


Verzekeringen

Ook de verzekeringssector voorziet in een aantal steunmaatregelen:
 

 • De premie van sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) wordt automatisch aangepast aan de gereduceerde activiteiten van jouw onderneming;
 • Moet jij als ondernemer al je activiteiten stilleggen, dan kan je voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van je premie verkrijgen in overleg met je verzekeraar.


Tijdelijke opschorting van faillissementen

De regering stelt automatisch en tijdelijk een wettelijke opschorting in van faillissementen. Dit is een soort van “tijdelijke pauzeknop” voor ondernemingen die het door de corona-crisis financieel moeilijk krijgen. Ondervind je moeilijkheden om je facturen te betalen als gevolg van Covid-19? Dan ben je vanaf nu beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding.

Dat betekent dat je schuldeiser (voorlopig) geen beslag kan leggen op je goederen. Hij kan evenmin naar de ondernemingsrechtbank stappen om je faillietverklaring of de gerechtelijke ontbinding van je onderneming te vorderen. Zelf ben je ook niet verplicht aangifte te doen van faillissement wanneer je in staking van betaling verkeert. Deze regeling geldt enkel voor ondernemingen die tot 18 maart geen financiële problemen hadden en door de coronacrisis in moeilijkheden zijn geraakt.

Daarnaast worden de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een bestaand reorganisatieplan, automatisch verlengd. Je krijgt als ondernemer die reeds in moeilijkheden was voor de corona-crisis, dus wat meer ademruimte.

Nieuwe regels algemene vergadering en vergadering bestuursorgaa


Om het mogelijk te maken algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuursorgaan van je vennootschap corona-proof te houden, zijn er nieuwe regels van toepassing. Je hebt twee opties: je hebt de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen of je houdt de algemene vergadering of de vergadering van het bestuursorgaan op afstand.  

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met SBB Accountants & Adviseurs)

Meer info: 016/24.64.85 of www.sbb.be.