Afbouw lockdown: vijf vragen over terugkeer van uw personeel

Steeds meer ondernemingen kunnen nu de lockdown geleidelijk wordt opgeheven het werk hervatten. Meer dan ooit moeten economie en gezondheid worden gecombineerd. Onderstaand vindt u het antwoord op vijf vragen over de terugkeer van uw personeel naar de werkvloer.

1. Hoe de heropstart van uw activiteiten combineren met de regels rond social distancing?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid in uw onderneming. U moet dus de nodige maatregelen nemen om het risico op besmetting door het corona-virus zo veel mogelijk te beperken voor uw werknemers. Het is een goed idee om contact op te nemen met uw preventie-adviseur/arbeidsarts. Hij is de geknipte persoon om u te begeleiden bij het nemen van de juiste maatregelen zoals bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen of de organisatie van pauzes zodat de regels rond social distancing gerespecteerd worden. Daarna moet u deze richtlijnen natuurlijk meedelen aan uw personeel dat het moet naleven.

Tip: De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een generieke gids uitgewerkt om ondernemingen te helpen bij de geleidelijke hervatting van de economische activiteiten.

2. Moet u voor de herstart eerst een akkoord hebben van het comité voor Preventie en Bescherming op het Werk?

Een voorafgaand akkoord van het CPBW is geen voorwaarde om de activiteiten in uw onderneming te herstarten. Vermits het hervatten van het werk wel gevolgen kan hebben voor de gezondheid van uw werknemers en - in de ruimere zin - voor hun welzijn, is het natuurlijk wel aangeraden om het CPBW te contacteren.

3. Kan u uw personeel vragen om eerst op controle bij de arbeidsarts te gaan?

Een controle door de arbeidsarts voor de hervatting van het werk kan u als werkgever uw personeel niet opleggen. Zo’n onderzoek bij werkhervatting is enkel mogelijk als de werknemer een functie uitoefent waarvoor gezondheidstoezicht vereist is en hij/zij vier ononderbroken weken afwezig was wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of een aandoening. Na ziekte of quarantaine kan u uw personeelsleden ook niet vragen om met een medisch attest aan te tonen dat ze genezen zijn.

U kan wel de arbeidsarts verwittigen als u denkt dat de gezondheidstoestand van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost vergroot. Ook als een werknemer medische klachten heeft die te maken hebben met zijn arbeidsomstandigheden kan de arbeidsarts nagaan of een medisch onderzoek nodig is.

4. Mag u de temperatuur van uw werknemers opnemen voor ze het werk hervatten na ziekte, quarantaine of onderbreking van de activiteit?

Tijdens de corona-crisis kan u uit voorzorg de lichaamstemperatuur van uw werknemers meten voor ze de onderneming binnenkomen. Bij een hoge lichaamstemperatuur is er namelijk het vermoeden dat de werknemer besmet is met het corona-virus. U kan de lichaamstemperatuur enkel meten als u bepaalde voorwaarden naleeft. Zo moet u bijvoorbeeld  het comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op de hoogte brengen en moet u uw werknemers duidelijk informeren over de concrete en praktische uitvoering van deze maatregel.

Om de andere werknemers te beschermen kan u beslissen dat een werknemer met een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5° geen toegang tot de onderneming krijgt. Deze werknemer moet daarna telefonisch contact opnemen met zijn huisarts voor de opvolging van zijn gezondheidstoestand.

Het invoeren van deze maatregel stelt u natuurlijk niet vrij van de maatregelen die u moet nemen om social distancing te waarborgen.

5. Een van uw werknemers heeft verdachte symptomen. Wat kan u doen?

Als u vreest dat uw werknemer besmet is met het corona-virus, dan moet u hem vragen om zo snel mogelijk naar huis te gaan en contact op te nemen met zijn huisarts. In afwachting van zijn vertrek kan u de werknemer in een afzonderlijk lokaal laten plaats nemen zodat contacten met andere werknemers maximaal worden beperkt.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Group S V.Z.W. (Brussel))

Meer info: 02/507.15.11 of https://www.groups.be.