Fiscaal voordeel voor investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen

Sinds begin december is de verhoogde investeringsaftrek ook van toepassing voor investeringen in digitale betalings- en facturatiesystemen. Op 2 december j.l. verscheen het Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 omtrent de investeringsaftrek voor digitale investeringen.

De verhoogde investeringsaftrek komt neer op een fiscaal voordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag van de belastbare winst wordt afgetrokken. Deze verhoogde investeringsaftrek is mogelijk vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) en geldt voor eenmanszaken en kleine vennootschappen.

De beslissing van de federale regering heeft tot doel een toename van de investeringen van KMO’s in de domeinen van digitalisering van commerciële transacties en cyber security te  ondersteunen. In aanmerking komen de digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. Zo wil de regering zelfstandigen en KMO’s nog beter ondersteunen om de digitale omslag te maken.

Op 10 augustus 2015 werd in deze optiek de verhoogde investeringsaftrek al uitgebreid tot digitale investeringen in de domeinen van de cyber-beveiliging en de elektronische handel.