Werkgevers verwachten dat robotisering en digitalisering banen zullen kosten

Uit onderzoek van HR-dienstengroep Acerta blijkt dat 79% van de ceo’s op zoek zullen moeten gaan naar extra personeel. De digitalisering en robotisering bieden kansen voor nieuwe medewerkers als gevolg van een productietoename of de behoefte aan specifieke competenties. Daarnaast geven ook 8 op de 10 ceo’s aan dat ze meer dan 5% van hun personeel zullen moeten laten gaan door de digitalisering. Netto zullen er dus jobs verloren gaan. 47% van de werkgevers denkt dat de impact van de robotisering zich over drie tot vijf jaar zal manifesteren.

De studie toont aan dat bedrijven wel bezig zijn met de digitalisering. Ceo’s gaan ervan uit dat de impact het grootst zal zijn in de industrie (42%), gevolgd door de bank- en verzekeringssector (38%) en de dienstensector (35%). 47% denkt dat de impact van de vierde industriële revolutie op de eigen organisatie al voor over drie tot vijf jaar is, 41% later dan vijf jaar.

Verwacht wordt dat computers en robots alsmaar meer taken van de werknemers zullen overnemen. Uit  de studie blijkt duidelijk dat dit volgens de ceo’s impact zal hebben op het huidig personeelsbestand. Volgens hen zullen zowel kaderleden (3%), administratieve bedienden (21%), productiebedienden (25%) als arbeiders (16%) de impact voelen, terwijl 35% geen impact op de tewerkstelling verwacht.

Toch gaan ceo’s ervan uit dat ze op zoek naar mensen zullen moeten. 79% van hen geeft aan dat dit zal leiden tot extra aanwervingen, 21% van niet. De aanwervingen zullen nodig zijn omdat de productie toeneemt (28%). En omdat de inhoud van de jobs verandert en hiervoor werknemers met andere competenties nodig zijn (51%).

Uit de studie blijkt echter dat directies veronderstellen dat de optelling van het verlies aan jobs en de creatie van nieuwe jobs per saldo op minder personeelsleden zal uitdraaien. 8 op 10 ceo’s verwacht ten gevolge van Industry 4.0 meer dan 5% van zijn personeel te moeten laten gaan, terwijl slechts 55% van hen verwacht meer dan 5% aan te werven. Netto mag dus verwacht worden dat door de vierde industriële revolutie bij de bestaande bedrijven jobs verloren gaan.

De stijgende loonkost, de concurrentie en productvernieuwing zorgen ervoor dat ceo’s mee willen evolueren. Ze erkennen de impact van de robotisering op hun personeelsbeleid. Ze zien er een opportuniteit in om te reageren op de krapte op de arbeidsmarkt en op de uitstroom van oudere werknemers. Maar het nieuwe landschap vereist een grondige update van het huidig wetgevend kader rond Werkbaar en Wendbaar werk.