Regering erkent nieuwe Corporate Governance Code 2020

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 is door de regering erkend als referentiecode voor de Belgische genoteerde vennootschappen. De code 2020 is een update van de eerdere versies uit 2004 en 2009 en houdt dan ook rekening met verschillende ontwikkelingen.

De nieuwe Code 2020 is van toepassing voor genoteerde vennootschappen vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. De vennootschap kan er echter voor kiezen om vrijwillig de Code toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019. Code 2020 is aangepast aan de nieuwe bepalingen wat betreft de genoteerde vennootschappen die worden ingevoerd door het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om een duaal bestuursmodel in te voeren. Verder benadrukt de Code 2020 het belang van lange termijndenken, verantwoord gedrag van alle geledingen van de vennootschap en een permanente aandacht voor de legitieme belangen van alle stakeholders. Ook op het vlak van diversiteits- en niet-financiële rapportering inzake milieu en mensenrechten wordt de lat hoger gelegd.

De nieuwe code is “principles based”. Dat houdt in dat de code vertrekt van grote, oriënterende principes in plaats van gedetailleerde regels. Minder formalisme zorgt er voor dat er meer rekening kan worden gehouden met de individuele situatie van de betrokken ondernemingen. Ook de criteria inzake de onafhankelijkheid van de bestuurders zijn voortaan exclusief opgenomen in de Code 2020. Dat maakt dat de onafhankelijkheid van een bestuurder kan worden beoordeeld rekening houdend met de eigenheid van de situatie van de betrokkene, van de vennootschap en van zijn bedrijfssector.

Hoe dan ook blijft “Comply or explain” de hoeksteen van de nieuwe code. Dit principe vormt een basisbegrip van corporate governance. Het kan immers gebeuren dat de strikte naleving van één van de bepalingen uit de Code 2020 een bepaalde situatie creëert die niet wenselijk of zelfs schadelijk is voor de vennootschap. De code biedt de mogelijkheid om in zo’n situatie een bepaling niet of slechts gedeeltelijk toe te passen, op voorwaarde dat die afwijking expliciet wordt toegelicht.