Nog veel onduidelijkheid rond nieuwe en verlenging bestaande steunmaatregelen tegen corona-virus

21/07/2020 OM 08:36 - Luc Willemijns
3b6c0aa9d8793c13632808cf87c4cd47
In de strijd tegen het corona-virus voorziet de federale regering in een resem ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers. Het gaat meer bepaald om tijdelijke werkloosheid, tewerkstelling in vitale sectoren, de consumptiecheque, een nieuwe vrijstelling voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing, de mogelijkheid om de arbeidsduur te verminderen, de vergoeding voor telewerk en de tewerkstelling voor studenten. Twee superkernen op 6 en 12 juni j.l. bogen zich over de (voorgestelde) maatregelen. De Groep van Tien formuleerde op 18 juni een aantal aanbevelingen. Een aantal maatregelen dient nog geofficialiseerd.

Voor werkgevers is de procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bij onvermogen om de werknemers aan het werk te houden als gevolg van de impact van het corona-virus uiteraard de belangrijkste. Sinds 20 maart 2020 is een versoepelde procedure van kracht om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te passen. De maatregel werd intussen verlengd tot 31 augustus 2020. Voor de periode na 1 september is het vooralsnog koffiedik kijken.

De superkern sprak zich initieel uit voor een verlenging tot 31 december 2020 van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werkgevers uit sectoren in moeilijkheden. Wat die sectoren in moeilijkheden zijn, is evenwel nog niet duidelijk.

Voor alle andere werkgevers werden overgangsmaatregelen aangekondigd tussen het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische werkloosheid. Die zouden vanaf 1 september gelden voor werkgevers die in het derde en vierde kwartaal van 2020 een omzetdaling van 10% kunnen aantonen ten opzichte van de overeenstemmende kwartalen een jaar terug. Er is sprake van een mogelijk versoepelde aanvraag via een ondernemingsplan of via toepassing van CAO 147 van de Nationale Arbeidsraad (economische werkloosheid voor bedienden) en een herleving van de interne procedures (zoals kennisgeving aan de werknemers via aanplakking en kennisgeving aan de RVA).

Indien de overgangsmaatregel er daadwerkelijk komt, zal de maximale duur van toepassing worden opgetrokken.

De Groep van Tien adviseerde intussen om voor alle werkgevers die in de periode maart t/m 20 juni j.l. minstens één dag tijdelijke werkloosheid hebben toegepast, het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot eind dit jaar te verlengen.

Meldingsplicht

De Groep van Tien stelde tevens de introductie voor van een meldingsplicht waarin de werkgevers hun werknemers inlichten omtrent de dagen van tijdelijke werkloosheid, dit om discussie en misbruiken te vermijden. Werkgevers die hun meldingsplicht verzuimen zouden alsnog loon moeten betalen voor de dagen waarop van tijdelijke werkloosheid gebruik wordt gemaakt.

Tewerkstelling in vitale sectoren

Vitale sectoren als de land-, tuin- en bosbouw kregen eerder een uitzondering op het verbod op werken door personen in periodes van tijdelijke werkloosheid of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zeg maar het voormalige brugpensioen). Ze kunnen in die vitale sectoren aan de slag met behoud van 75% van hun uitkering. Idem dito voor hen die in die sectoren in het stelsel van tijdskrediet zitten. De eerder goedgekeurde maatregel werd intussen tot 31 augustus aanstaande verlengd. De Groep van Tien legde een voorstel neer om die tegemoetkoming in de tijd tot 31 december 2020 te verlengen.

Consumptiecheque

De door de superkern aangekondigde premie om werknemers voordelig te belonen ruimde inmiddels het veld voor een consumptiecheque die inzonderheid de zwaarst getroffen sectoren (horeca, cultuur- en sportsector) moet ondersteunen. De papieren cadeaucheques van maximaal 10 euro per stuk kunnen voor een totaalbedrag van 300 euro per werknemer worden uitgereikt. De cheques zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en voor de werkgever aftrekbaar. Ze zullen worden toegekend in het kader van een sectorale - of ondernemings-CAO dan wel een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.

Vast staat dat het personeel van de federale zorginstellingen consumptiecheques voor het maximaal toegestane bedrag zal ontvangen. Dat is niet het geval voor het personeel van de Vlaamse zorgsectoren, zoals bijvoorbeeld de woonzorginstellingen, tenzij die op eigen initiatief beslissen dat toch te doen.

Bedrijfsvoorheffing

Er komt een nieuwe vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing met als doel ervoor zorgen dat werkgevers hun werknemers uit tijdelijke werkloosheid halen. Een deel van de te storten bedrijfsvoorheffing zal door de werkgever kunnen worden ingehouden zodat er voor de maanden van heropstart een loonlastenverlaging is. Het gaat om werkgevers die minstens gedurende één aaneengesloten maand van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebruik hebben moeten maken.

De bedrijfsvoorheffing op de lonen van de maanden juni, juli en augustus komt voor de maatregel in aanmerking. Bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld, eindejaarspremie of eventuele opzeg- of verbrekingsvergoedingen blijft buiten beschouwing. Dat bedrag wordt vergeleken met de bedrijfsvoorheffing van de maand mei. De werkgever mag het helft van het verschil tussen die twee maanden inhouden, met een absoluut maximum van 20 miljoen euro voor de drie maanden samen. Ook hier dienen nog een aantal onduidelijkheden uitgeklaard zowel op het niveau van de werkgever als de werknemer en rond het begrip “maand “ (kalendermaand of aaneengesloten periode van 30 of 31 dagen?).

De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing is cumuleerbaar met andere vrijstellingen. Weliswaar met beperking tot het bedrag van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.

Arbeidsduurvermindering

De mogelijkheid tot arbeidsduurvermindering is een gerecycleerde maatregel uit 2010 ten tijde van de bankencrisis. Ondernemingen vóór 1 januari 2021 erkend als in moeilijkheden of in herstructurering kunnen corona-tijdskrediet toepassen voor werknemers die akkoord gaan dit op te nemen, werknemers vanaf 55 jaar een landingsbaan aanbieden en/of een arbeidsduurvermindering voor het hele personeelsbestand of een specifieke categorie van medewerkers invoeren.

Het is de werkgever die aan zijn werknemers kan voorstellen wat minder te gaan werken. Wie voltijds of minstens 75% werkt, kan naar halftijds omschakelen. Voltijds tewerkgestelden kunnen ook naar een 4/5-stelsel overstappen. Het akkoord van de werknemer is voor het corona-tijdskrediet steeds vereist.

Werknemers vanaf 55 jaar kunnen een landingsbaan opnemen, dit met uitkering. Het recht op een uitkering, dat in de meeste gevallen naar 57 jaar werd verhoogd, wordt dus opnieuw verlaagd.

Voorts kan de werkgever voor alle werknemers of een specifieke categorie van werknemers een arbeidsduurvermindering met één vierde of één vijfde invoeren. Bovenop kan de vierdagenweek worden geïntroduceerd. Een en ander gaat gepaard met een doelgroepvermindering, die hoger ligt indien beide maatregelen worden toegepast. De doelgroepvermindering ligt trouwens hoger dan de bestaande doelgroepvermindering voor een collectieve arbeidsduurvermindering. Bedoeling is de vrijgekomen middelen te besteden aan compensatie van de werknemers die door de arbeidsvermindering minder loon ontvangen.

Vergoeding bij telewerk

De RSZ aanvaardt een forfait van 129,48 euro/maand of 10% van het bruto-loon met betrekking tot de thuis geleverde prestaties als vergoeding voor structureel thuiswerk. De fiscus heeft inmiddels zijn voorafgaande ruling-vereiste laten vallen en maakt zich op om zich op de door de RSZ gehanteerde forfaits te aligneren. Die forfaits zijn vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Die maatregel wordt wellicht tot 31 december 2020 verlengd.

Studentenarbeid

Volgens de Europese regelgeving zouden studenten niet mogen werken in omgevingen waar contact met het corona-virus mogelijk is. De Europese regelgeving is evenwel nog niet in Belgische wetgeving omgezet. Die voorziet bovendien in een aantal specifieke bepalingen (jobstudenten moeten meerderjarig zijn, verbod niet bij overeenstemming tussen studierichting en werkzaamheden, verplichting van de werkgever om de nodige preventiemaatregelen te treffen, activiteiten moeten plaats vinden in het bijzijn van een ervaren werknemer en de werkgever moet advies van het Comité Preventie & Bescherming inwinnen en krijgen).

Beluister zeker ook het webinar van Acerta over de nieuwe steunmaatregelen.

Hebben jouw medewerkers ook de impact van het coronavirus gevoeld? Het is meer dan ooit nodig om de vinger aan de pols te houden met het oog op hun welzijn. Zet in op het welzijn van je medewerkers met Acerta.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.51.29 of http://www.acerta.be.

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.